• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.12.2013

14. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 9.12.2013.godine,

S A Z I V A M
14. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 19.12.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajVerifikacija zapisnika sa 13. sjednice OVDNEVNI RED1. Nacrt Program sa predračunom radova na održavanju izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina za 2014. godinu Download

2. Izvještaj o radu sa Programom rada JU «Dječji vrtić» Maglaj za školsku 2012/2013.godinu Download

3. Informacija o radu odgojno obrazovnih ustanova na području općine Maglaj u školskoj 2012/2013.godine Download

4. Informacija o stanju problema narkomanije na području općine Maglaj Download

5. Informacija o klizištima na području općine Maglaj Download

6. Informacija o stanju ekologije i komunalne infrastrukture sakupljanja i odvoza i deponovanja otpada i plan upravljanja čvrstim otpadom Download

7. Informacija o radu Općinskog suda Zavidovići, Odjeljenje u Maglaju Download

8. Akti iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Download- Vijećnička pitanja


PREDSJEDAVAJUĆI OV
Marko Zelić