• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2024

JU Centar za socijalni rad Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

JU  Centar za socijalni rad Maglaj,  na osnovu  člana 9. i  člana 10. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 01/04-1/23 od 14.02.2023.godine – drugi prečišćeni tekst i 01/04-1-1/23 od 15.03.2024.godine, člana 4.stav (3) i člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 02/24), te  Odluke direktorice o potrebi prijema u radni odnos, broj:02/30-1-1/24 od 16.04.2024.godine, raspisuje

 

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

       

Naziv radnog  mjesta za koje se raspisuje oglas:      

 Referent za računovodstvene i blagajničke poslove, 1 izvršilac

 

 Kratak opis poslova:

-vrši mjesečni obračun za trebovanje i isplate novčanih naknada iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom

-vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, te blagajne

-izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja i

 -druge poslove navedene u opisu poslova radnog mjesta Referenta za blagajničke i računovodstvene poslove u Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

- VII stepen stručne spreme, dipl.ekonomista ili bachelor ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS bodova

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

-  poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu na oglas kandidati  su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

- potpisanu  prijavu na javni oglas koja sadrži biografiju, adresu, kontakt telefon i mail adresu

-diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija)

- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje iz Porezne uprave ili uvjerenje izdato od strane prethodnog poslodavca iz kojeg  nedvosmisleno proizilazi da kandidat ima radno iskustvo u struci odnosno sa stepenom obrazovanja koji je tražen  javnim oglasom)

- dokaz o poznavanju rada na računaru ( certifikat-uvjerenje pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje za rad na računaru, kopija indeksa fakulteta-sa položenim predmetom/ispitom informatika, dodatak diplomi)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

 

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, bez ugovaranja probnog rada.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu.

Poslodavac će o  terminu i mjestu održavanja stručnog ispita obavijestiti kandidate dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja stručnog ispita, a ista će biti postavljena na web stranicu Općine Maglaj i oglasnu ploču poslodavca.

 

Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

  1. Zakon o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”, broj:25/22)
  2. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:15/21)
  3. Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl.novine F BiH, broj:48/16)
  4. Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:34/14)
  5. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:60/14)
  6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:03/21)
  7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:17/22)
  8. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine  Zeničko-dobojskog kantona ", broj; 13/07, 13/11, 03/15, 02/16 i 16/22).

 

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 8 dana po konačnosti odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

Obavijest o Javnom oglasu će biti objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz”, a  Javni  oglas će biti objavljen putem  web stranice Općine Maglaj, na oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Maglaj, kao i putem web stranice  Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana njegove posljednje objave. 

Integralni tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici Općine Maglaj (https://www.maglaj.ba), te na  oglasnoj ploči JU Centar za socijalni rad Maglaj.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije 8-og (osmog) dana od dana poslednje objave, na adresu : JU Centar za socijalni rad Maglaj, Ulica Kulina Bana 29.

Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.(uz naznaku za koje radno mjesto se prijava dostavlja)

Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava sa biografijom koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačnih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija kandidati mogu dobiti na brojeve telefona: 032/609-711 i 032/603-527