• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.04.2024

Javni oglas za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

 

Na osnovu člana 40. i 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10 i 8/12), te na osnovu članova 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK („Službene novine ZDK“ broj: 2/2024), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/11), te na osnovu člana 54. i 64. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj, Odluke o raspisivanju javnog oglasa u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 05.04.2024.godine, broj 10/24, Upravni odbor raspisuje:  

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj

 

 

I

Raspisuje se javni oglas za radno mjesto u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj :

  • *Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja (odgajatelj) na određeno vrijeme do 30.04.2025.godine - 1 izvršilac

 

II

Opis poslova:

- Neposredno odgojno-obrazovni rad sa djecom,

- Pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima,

- Individualno stručno usavršavanje,

- Rad u stručnim tijelima,

- Saradnja sa roditeljima,

- Saradnja sa ostalim stručnim saradnicima,

- Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića,

- Rad na pedagoškoj dokumentaciji,

- Uvođenje inovacija,savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava,

- Ostali poslovi po potrebi.

 

III

Uz prijavu na javni oglas kandidati koji se prijavljuju su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova (orginale ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 

- Svojeručno potpisanu prijavu sa kratkom biografijom  i kontakt podacima kandidata,

- Diploma o završenoj stručnoj spremi (VSS- Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- Dokaz o radnom iskustvu u struci - 2 godine ( potvrda ili uvjerenje),

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih, 

- Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (dužan je dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos u roku od 15 dana),

- Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos u roku od 15 dana).

 

 

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju, izvršit će se provjera radnih sposobnosti, odnosno pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja  pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu).

Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit, su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja ( Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK, Cjeloviti razvojni program ZDK i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZDK).

 

VI

Obavijest o javnom oglasu će biti objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“ Sarajevo,a integralni tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici općine Maglaj i  JU Službe za zapošljavanje ZDK, i na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.

 

VII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju da dostave u roku od devet (9) dana od dana objave obavještenja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ Sarajevo, a najkasnije do 17.04.2024.godine do 15:00 sati.

 

VIII

Prijave na javni oglas dostaviti poštom, preporučeno ili lično na adresu:

 

JU „Dječiji vrtić“ Maglaj,

Ul. Civilnih žrtava rata bb,74 250 Maglaj, BiH

 sa naznakom: „Prijava na javni oglas - NE OTVARATI“

 

Neblagovreme i nepotpune prijave  neće se uzeti u razmatranje.

Za dodatna obavještenja zvati na broj 032/603-300.