• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.03.2024

Javni oglas za prijem radnika u Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj

 

Na osnovu člana 4. i člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Ze-Do kantona (Službene novine ZDK br. 2/24 i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj 01- 578 /24 od dana 11.03.2024. godine, raspisuje se:

 

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

 

 I KJD d.o.o. Maglaj, sa sjedištem na adresi Ulica mladih br. 4 Maglaj, na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

1. RADNIK NA ODRŽAVANJU JAVNE HIGIJENE – 2 izvršioca, radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

II Radnik na održavanju javne higijene obavlja sljedeće poslove:

- vrši poslove higijene, ručno i mašinsko čišćenje, održavanje ulica, trgova i ostalih javnih površina,
- radi na održavanju javnih zelenih površina; odstranjuje uginule biljke; vrši grabljenje
- obavlja utovar smeća u cisternu ili na kamion, košenje,
- radi na poslovima dekorisanja,
- radi na pranju ulica, raznim iskopima, čišćenju odvodnih kanala, a po potrebi radi i na drugim poslovima skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni, a u skladu sa njegovim psihičkim i fizičkim sposobnostima.

Uslovi za obavljanje poslova Radnika na održavanju javne higijene, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu su: da ima zavšenu osnovnu školu (NK radnik).
Iznos osnovne plate je 408 x 1,70.

III Kandidati su dužni dostaviti:

a) Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e-mail adresi, ukoliko istu posjeduju;
b) Rodni list ili ličnu kartu;
c) Svjedočanstvo/uvjerenje o završenom osnovnom obrazovanju;
d) Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

Kandidati su dužni uz pisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti pozvani na intervju.
Postupak izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata.
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave javnog oglasa.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta)“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena.
Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona: 032-603-523.

 

Javni oglas možete preuzeti ovdje.