• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.01.2024

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeniako-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 9/23 i 14/23), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Dom zdravlja“ Maglaj i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01- 31/24 od 08.01.2024. godine, raspisuje se sljedeći

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

JU „Dom zdravlja" Maglaj ima potrebu za upošljavanjem radnika na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • -Da su državljani BiH, što dokazuju dostavljanjem Uvjerenja o državljanstvu
 • -Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, što dokazuju dostavljanjem originalnog ljekarskog uvjerenja

Ljekarsko uvjerenje dostavit će kandidati koji budu izabrani na Javnom oglasu u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos.

 1. Doktor medicine – 2 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca u punom radnom vremenu.

Posebni uslovi:

 • *Medicinski fakultet, što se dokazuje dostavljanjem diplome o završenoj školi
 • *Položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • *Licenca za samostalan rad, što se dokazuje dostavljanjem Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore.

Opis poslova:

Doktor medicine je generalno odgovoran za obim i kvalitet pruženih usluga svim pacijentima koji su se prijavili u Službu sa urednom dokumentacijom za ostvarivanje prava po osnovu zdravstvene zaštite, te obavlja poslove  detaljnije propisane Sistematizacijom poslova i radnih zadataka JU „Dom zdravlja“ Maglaj.

Osnovna plata za radno mjesto doktor medicine u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 2.301,75 KM.

 

 1. Radnik na održavanju čistoće - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 1 mjesec u punom radnom vremenu.

Posebni uslovi:

 • *Osnovna škola, što dokazuje dostavljanjem uvjerenja o završenoj školi

Opis poslova:

Radnik na poslovima čišćenja ima generalnu odgovornost da neposredno održava red i čistoću svih površina, prostorija i opreme prema podjeli prostorija, a u skladu sa opštim normativima higijene, kao i ostale poslove opširnije propisane Sistematizacijom poslova i radnih zadataka JU „Dom zdravlja“ Maglaj.

Osnovna plata za radno mjesto Radnika na održavanju čistoće u JU „Dom zdravlja“ Maglaj za 165 radnih sati iznosi 613,80 KM.

Uz prijavu na Javni oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • -Kraću biografiju sa tačnom adresom, e mail adresom i kontakt telefonom kandidata,
 • -Diplomu/uvjerenje o završenoj školi,
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, samo za poziciju 1.
 • -Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore, samo za poziciju 1
 • -Izvod iz matične knjige rođenih,
 • -Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

 

NAPOMENA: Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju, u suprotnom smatrat će se da su odustali od zaposlenja.

Postupak izbora kandidata na radno mjesto radnika na održavanju čistoće vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i obavljenim intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti intervju.

Postupak izbora kandidata na radno mjesto doktora medicine vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i obavljenog pismenog i usmenog stručnog ispita. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni ispit. U postupku izbora kandidata koristit će se oblasti i literatura korištena tokom školovanja za zvanje doktora medicine o kojima će detaljnije biti obaviješteni kandidati prilikom slanja obavijesti termina pismenog i usmenog ispita, tj, najmanje 5 dana ranije.

(1)Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem oglasa, ostvaruju osobe u skladu sa Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine ZDK", broj 1/14), kao i svim odgovarajućim podzakonskim aktima i drugim provedbenim propisima koji ureduju ova pitanja. Ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona - ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima i u skladu sa propisima iz oblasti radnog zakonodavstva.

(2)Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos putem oglasa ostvaruju osobe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine FBiH", br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - rješenje US BiH, 45/2016, 19/2017 - drugi zakon i 40/2018) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zažtiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona.

(3)Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos ostvaruju osobe u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/10).

(4)Prioritet iz stava (1), (2) i (3) ostvaruje se na osnovu bodovanja u skladu sa Pravilnikom o postupku prijma u radni odnos - kad dva ili više kandidata imaju jednak najveći broj bodova, prioritet prilikom prijema u radni odnos ima kandidat kojem pripadaju prava iz citiranih Zakona.

(5)Ukoliko se na listi nalazi više kandidata u skladu sa odredbom u stavu (4), birat će se kandidat u skladu sa citiranim zakonima iz stava (1), (2) i (3).

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja pismenom ispitu, usmenom ispitu i intervjuu kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih email adresa najmanje 5 (pet) dana prije održavanja pismenog, usmenog i intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 061 877 181.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave obavještenja u listu „Oslobođenje“ Sarajevo.

Integralni tekst oglasa će biti objavljen na web stranici osnivača Općine Maglaj, internet stranici Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona i oglasnoj ploči Dom zdravlja na dan objave obavještenja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili na protokol Doma zdravlja sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ sa obaveznom naznakom imena i prezimena i pozicije na koju se kandidat prijavljuje i to na sljedeću adresu:

 

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Prijava kandidata koje ne budu sadržavale na koverti ime i prezime kandidata sa tačnom adresom, kao i naznaku na koju poziciju se kandidati prijavljuju na predmetnom Javnom oglasu, smatrat će se neurednim i bit će odbaćene. Kandidati koji budu izabrani da rade u JU „Dom zdravlja" Maglaj, dostavit će uz izjavu o prihvatanju zaposlenja i originalnu ili ovjerenu dokumentaciju predatu na predmetni Javni oglas, a ćija ovjera nije starija od 6 mjeseci. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU "Dom zdravlja" Maglaj se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata.