• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.10.2023

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 

Na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeniako-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 9/23 i 14/23), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Dom zdravlja“ Maglaj i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01- 1663/23 od 03.10.2023. godine, raspisuje se sljedeći

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

JU „Dom zdravlja" Maglaj ima potrebu za upošljavanjem 2 radnika na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • -Da su državljani BiH, što dokazuju dostavljanjem Uvjerenja o državljanstvu
 • -Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost, što dokazuju dostavljanjem originalnog ljekarskog uvjerenja

Ljekarsko uvjerenje dostavit će kandidati koji budu izabrani na Javnom oglasu u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos.

 

1. Medicinska sestra – tehničar – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 1 mjesec u punom radnom vremenu.

Posebni uslovi:

 • -SSS/Medicinska sestra-tehničar, što se dokazuje dostavljanjem diplome o završenoj školi
 • -Položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • -Licenca za samostalan rad, što se dokazuje dostavljanjem Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore

Opis poslova:

Medicinska sestra – tehničar će raditi u ambulanti opšte i porodične medicine i obavljat će poslove iz kategorije poslova medicinske sestre – tehničara propisane Sistematizacijom poslova i radnih zadataka JU „Dom zdravlja“ Maglaj.

Osnovna plata za radno mjesto medicinske sestre-tehničara u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.100,55 KM.

 

2. Sanitarno – ekološki tehničar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 1 mjesec u punom radnom vremenu.

Posebni uslovi:

 • -SSS/Sanitarno – ekološki tehničar, što se dokazuje dostavljanjem diplome o završenoj školi
 • -Položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • -Licenca za samostalan rad, što se dokazuje dostavljanjem Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore.

Opis poslova:

Sanitarno ekološki tehničar je generalno  odgovoran za neposrednu i konkretnu primjenu mjera otkrivanja i sprečavanja zaraznih bolesti, za vođenje propisane dokumentacije o masovnim oboljenjima i dostavljanje prijave nadležnim organima, za neposredno sprovođenje opštih sanitarno-higijenskih mjera, kao i akcija na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i bavljat će poslove iz kategorije poslova Sanitarno–ekološki tehničar propisane Sistematizacijom poslova i radnih zadataka JU „Dom zdravlja“ Maglaj.

Osnovna plata za radno mjesto Sanitarno ekološki tehničar u JU „Dom zdravlja“ Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.100,55 KM.

Uz prijavu na Javni oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • *Kraću biografiju sa adresom, e mail adresom i kontakt telefonom kandidata
 • *Diplomu/uvjerenje o završenoj školi
 • *Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • *Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore
 • *Izvod iz matične knjige rođenih
 • *Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

 

NAPOMENA: Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju, u suprotnom smatrat će se da su odustali od zaposlenja.

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i obavljenim intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti intervju.

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e-mail adresa najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 061 877 181.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave obavještenja u listu „Oslobođenje“ Sarajevo. Integralni tekst oglasa će biti objavljen na web stranici osnivača Općine Maglaj, internet stranici Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i oglasnoj ploči Doma zdravlja na dan objave obavještenja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili na protokol Doma zdravlja sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ sa obaveznom naznakom imena i prezimena i pozicije na koju se kandidat prijavljuje i to na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj

Ulica Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  Maglaj

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Prijava kandidata koje ne budu sadržavale na koverti ime i prezime kandidata sa tačnom adresom, kao i naznaku na koju poziciju se kandidati prijavljuju na predmetnom Javnom oglasu, smatrat će se neurednim i bit će odbačene. Jedna prijava u zatvorenoj koverti odnosi se samo na jednu poziciju u Javnom oglasu. Ukoliko kandidat konkuriše na vise pozicija na Javnom oglasu potrebno je ispuniti novu prijavu i dokumente dostaviti u drugoj zatvorenoj koverti za svaku poziciju posebno na koju se prijavljuje. Prijava kandidata koji ne postupi po ovom rješenju u Javnom oglasu, bit će odbačena.

Kandidati koji budu izabrani da rade u JU „Dom zdravlja" Maglaj, dostavit će uz izjavu o prihvatanju zaposlenja i originalnu ili ovjerenu dokumentaciju predatu na predmetni Javni oglas, a čija ovjera nije starija od 6 mjeseci. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU "Dom zdravlja" Maglaj se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata.