• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.09.2023

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta općine Maglaj – prčišćeni tekst („Službene novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 13/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 6/23), Općinski načelnik objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za  sufinansiranje projekata – program iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima

 

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški zemljoradničkim zadrugama i udruženjima poljoprivrednika s područja općine Maglaj na osnovu vrijednosti apliciranih projekata – programa.

Poticajna sredstva su opredjeljena  za programe koji moraju biti isključivo vezani za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj. Za ovaj poticaj  mogu se prijaviti zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika s područja općine Maglaj koji su upisani u Registar klijenata (RK). Rok za podnošenje zahtjeva je do 25.10.2023.  godine.

Jednoj zadruzi ili udruženju može biti odobreno sufinansiranje samo jednog projekta –programa u visini do 1.500,00 KM u 2023. godini.

Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika sa područja općine Maglaj, koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

      VRSTE POTICAJA, KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

 

SUFINANSIRANJE PROJEKATA –

Programa iz oblasti poljoprivrede, edukativna putovanja i organizirani posjeti sajmovima.

Zemljoradničke zadruge i udruženja poljoprivrednika s područja općine Maglaj koji su upisani u RK.

1.      Zahtjev,

2.      Potvrda o upisu u RK.

3.      Poslovni plan ili projekt-program (sa finansijskom strukturom) i predračunom opreme.

4.      Izvještaj o radu Udruženja/ Zadruge za 2022. godinu.

5.      Završni račun za 2022. godinu.

6.      Plan rada u 2023. godini.

  1. Potvrda tekućeg/ žiro računa.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 25.10..2023. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, a najkasnije do 31.12.2023. godine.