• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.06.2023

JU Dom zdravlja Maglaj: Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o radu („Službene novine F BiH" broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko - dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona" broj: 9/23), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JU „Dom zdravlja“ Maglaj i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 01-1058/23 od 27.06.2023. godine, raspisuje se sljedeći

 

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos

 

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Maglaj prima u radni odnos radnika na sljedeću poziciju:

1. Diplomirani inženjer laboratorijske dijagnostike – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

OPŠTI USLOVI:

 • -Da je državljanin BiH
 • -Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost
 • -Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostavi ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

1. Diplomirani inženjer laboratorijske dijagnostike – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

POSEBNI USLOVI:

 • -VSS/240ECTS ili VSS VII stepen, što se dokazuje dostavljanjem diplome o završenoj školi za zvanje diplomiranog inženjera laboratorijske dijagnostike;
 • -Položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem Uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
 • -Licenca za samostalan rad, što se dokazuje dostavljanjem Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore.

Opis poslova:

Generalno odgovornost za koordinaciju rada i stručni rad laboratorijskih tehničara.

Posebni zadaci radnog mjesta su:

 • *stručno uzimanje laboratorijskog materijala,
 • *nadziranje i učešće prilikom sortiranja i evidentiranja biološkog materijala,
 • *pripremanje biološkog materijala za obradu i nadzor nad istim,
 • *rukovanje i vođenje brige o savremenim medicinskim aparatima,
 • *samostalno izvođenje raznih biohemijskih pretraga, naročito složenih (npr. ispitivanje analiza proteina dušikovih neproteinskih spojeva i druge), primjenu raznih metoda,
 • *radi ŠUK, urin, holesterol, kreatinin, acidum urikum, protrombinsko vrijeme,
 • *samostalno obrađivanje svih hematoloških pretraga koje su u domenu službe,
 • *po potrebi učestvuje u svim laboratorijskim pretragama i pomaže u radu i organizaciji rada specijalisti medicinske biohemije,
 • *obavlja i druge poslove koji proističu i kategorije poslova.

Radno vrijeme iznosi 37,5 sati sedmično. Osnovna plata za radno mjesto Diplomirani inženjer laboratorijske dijagnostike u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 1.363,75 KM okvirno.

 

POTREBNI DOKUMENTI:

 • *Svojeručno potpisana prijava na javni oglas koja treba da sadrži ime i prezime, e-mail adresu, adresu, kontakt telefon;
 • *Biografija/CV;
 • *Dokaz diploma o završenoj školi i stečenom zvanju;
 • *Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • *Dokaz o posjedovanju važeće Licence za samostalan rad izdate od nadležne komore
 • *Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera
 • *Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja),
 • *Kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje pod jednakim uslovima potrebno je da dostave dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni kumulativno dostaviti dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona, ne stariji od dana objave ovog oglasa.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

 

Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i pismenog i usmenog ispita/intervju sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu.

Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga neispravnosti dokumentacije uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju.

Kriterij za bodovanje kandidata će biti uspjeh na pismenom i usmenom ispitu/intervjuu.

Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60 % od mogućeg broja bodova na održanom pismenom i usmenom ispitu/intervjuu da bi se kvalifikovao na listu uspješnih kandidata.

Literatura koja će se koristiti kod utvrđivanja pitanja za pismeni i usmeni ispit će  biti ona literatura prema  stručnoj  spremi kandidata koja je korištena tokom studija, kao i propisi iz oblasti zdravstva - Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kao i Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu.

O datumu, vremenu i mjestu pristupanja pismenom i usmenom ispitu/intervjuu kandidati će biti obavješteni pisanim putem i putem dostavljenih e – mail adresa najkasnije pet dana prije održavanja ispita. Ako kandidat ne pristupi pismenom ili usmenom ispitu/intervjuu smatrat će se da je odustao od dalje procedure.

Kontakt broj za davanje dodatnih obavještenja: 061877181 svakim radnim danom od 12:00-13:00 sati. O rezultatima provedenog postupka po javnom oglasu kandidati će biti pismeno obavješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnim novinama „Oslobođenje“ Sarajevo.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili na protokol Doma zdravlja sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i to na sljedeću adresu:

J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250  M a g l a j

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU "Dom zdravlja" Maglaj se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata.