• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.06.2023

KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika-djeci branilaca za školsku 2023./2024. godinu

 

KONKURS

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika-djeci branilaca za školsku 2023./2024. godinu

 

 

1. PREDMET KONKURSA

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Maglaj u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseca ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Maglaj, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Maglaj, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola-djeci branilaca za školsku 2023./2024. godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1. za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama – 100,00 KM

2. za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama – 150,00 KM

 

2. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

- djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

- djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

- djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata ( umrli DB koji je u Oružanim snagama proveo najmanje jednu godinu neprekidno u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995. godine);

- djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

- djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. godine do 23.12.1995. godine ili 12 mjeseci, ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.

 

3. NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE PRIJAVE KANDIDATA:

- koji obnavljaju istu godinu školovanja;

- čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

- čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 400,00 KM;

 

4. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

- ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;

- socijalno-ekonomska situacija;

- učešće u Oružanim snagama;

 

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčanih pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca, koji ispunjavaju uvjete iz tačke III ovog Konkursa.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17., 18., i 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči Općine Maglaj i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 

5. Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

- ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz prethodne školske godine;

- ovjerena kućna lista;

- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

- ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti- obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;

- ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

- uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);

- potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje, rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnog priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBIH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22).

 

6. KONKURS OSTAJE OTVOREN 20 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/staratelj u vremenu od 21.06. do 11.07.2023. godine (zadnji dan zaprimanja zahtjeva) u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.