• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.05.2023

Zakazana 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Dvadeset sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u utorak, 30.05.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 09:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži dvanaest tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ K.O. Strupina općina Maglaj i stručna obrada Zahtjeva Ministarstva za privredu/gospodarstvo Zeničko-dobojskog kantona za izdavanje saglasnosti Općinskog vijeća Maglaj za dodjelu koncesije broj: 04-14-2824-1/23 od 10.04.2023. godine, Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Kosova“ po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju/organiziranju Općinskih službi za upravu Općine Maglaj, Prijedlog Odluke o razrješenju Općinskog pravobranioca Općine Maglaj, Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Maglaj i Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj.

Također, predviđeno je razmatranje: Izvještaj o radu Javnih ustanova (Dom zdravlja, Narodna apoteka, Narodna biblioteka, Dom kulture i Centar za socijalni rad) za 2022. godinu sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava iz Budžeta Općine, Program rada Javnih ustanova (Narodna apoteka, Narodna biblioteka, Dom kulture i Centar za socijalni rad) za 2023. godinu, Izvještaj o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Maglaj za period 01.01.2023. godine do 30.04.2023. godine, Izvještaj o radu Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2022. godinu, Program rada Komunalno-sanitarno i vodoprivrednog inspektora za 2023. godinu, Izvještaj o radu Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2022. godinu, Program rada Urbanističko-građevinsko i putnog inspektora za 2023. godinu, kao i Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva u općini Maglaj u 2022. godini.