• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.09.2013

11. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 30.08.2013.godine,


S A Z I V A M
11. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 12.09.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice OV


D N E V N I R E D
1.Program sa predračunom radova na održavanju izgrađenih komunalnih objekata, gradskog zelenila i zimskog održavanja gradskih javnih površina za 2013. godinu – revizija

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 1.1. – 30.6.2013.godine Download

3.Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2013.godinu Download

4.Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2013.godinu Download

5.Prijedlog Odluke o administrativnim taksama na području općine Maglaj Download

6.Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Maglaj Download

7.Rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta Download

8. Prijedlog Odluka po podnesenoj ponudi od strane «Zovko Oil» Žepče o prihvatanju/ne prihvatanju ponude za otkup zemljišta Download

9.Prijedlog akata iz Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove
- Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Hamzić (Mustafa) Salih iz Novog Šehera Download


- Vijećnička pitanja

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić