• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.06.2013

9. Sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 20.06.2013.godine,

S A Z I V A M
9. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 27.06.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


D N E V N I R E D


1. Prijedlog Rješenja o formiranju popisne Komisije općine Maglaj za popis stanovništva ,domaćinstava i stanova BiH 2013.g Download

2. a) Izvještaj o radu Mjesnih zajednica za 2012.godinu
- MZ Maglaj grad,
- MZ Novi Šeher,
- MZ Radojčić,
- MZ Kopice,
- MZ Čobe,
- MZ Liješnica,
- MZ Bijela Ploča,
- MZ Jablanica,
- MZ Misurići,
- MZ Straište,
- MZ Kosova,
- MZ Moševac,
- MZ Bočinja,
- MZ Donji Rakovac, Brezove Dane
- MZ Ravna,
- MZ Oruče,
b) Program rada za 2013.godinu

3. Odluka o davanju saglasnosti za obnovu i izgradnju visećeg mosta preko rijeke Bosne Download

4. Odluka o sprovođenju socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom na općini Maglaj,

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Download

6. Informacija o radu boračkih organizacija u 2012.godini

7. Informacija o provedenoj sistematskoj preventivnoj deratizaciji na području općine Maglaj (proljetna faza)Download

8. Prijedlog Odluke po podnesenoj ponudi od strane Milovanović (Nedeljka) Savke ,

9. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vaskrsić Mirko Jugoslava iz Male Bukovice i dr. na bivšem kmetskom selištu «Blagojevići»

-Vijećnička pitanja


PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić