• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  07.06.2013

JAVNI OGLAS Za izbor članova Popisne komisije općine Maglaj

Na temelju člana 26. Zakona o popisu stanovništva , domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine («Službeni glasnik BiH» broj: 10/12 i 18/13) Procedura za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH u 2013.godini, Inicijative Kantonalne popisne Komisije za područje Ze-do kantona od 3.06.2013.godine za formiranje Popisne Komisije lokalne samouprave, Pojašnjenja direktora Federalne agencije za statistiku broj: 11-43-2-12-798-5/13 od 5.06.2013.godine u vezi Procedure za izbor popisnih organa i osoblja, člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”,broj: 8/07, 3/08 I 6/08) i prijedloga Konkursne komisije, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI OGLAS
Za izbor članova Popisne komisije općine Maglaj


I


Objavljuje se Javni oglas za izbor predsjednika i tri člana Popisne komisije općine Maglaj i to :
1 iz reda Bošnjaka
1 iz reda Srba
1 iz reda Hrvata
1 iz reda ostalih

Jedan od izabranih članova mora biti obavezno geodetskie struke i zaposlenik
Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj.

II


Popisna Komisija općine Maglaj obavlja slijedeće poslove:
rukovodi pripremama, organizovanjem i provođenjem Popisa na teritoriji općine Maglaj,
vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine Maglaj,
obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu,
brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih upustava,
preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima koji ga dalje distribuišu popisivačima,
osigurava prostorije i uvjete za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača,
provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učenika u popisu,
izdaje propisna ovlaštenja za rad učesnicima u popisu,
preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa,
preuzima popis materijala od instruktora, organizuju i kontrolišu obuhvat i kvalitet popisnog materijala,
osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjavanje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka,
organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,
priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa instrukcijama,
radi i druge poslove u skladu sa Zakonom, instrukcijama i po ukazanim potrebama.

III

a) Opći uslovi
Uslovi koje kandidat treba da ispunjava :
da je državljanin BiH
da ima najmanje 18 godina na dan apliciranja ( punoljetna osoba)
da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

b) Posebni uslovi :
da ima najmanje IV strepen srednjeg obrazovanje,
da ima prijavljeno prebivalište na području općine Magaj
da je na raspolaganju za obavljanje zadataka preko dana , uvečer i vikendom

Mandat Popisne komisije općine Maglaj traje do završetka svih poslova vezanih za
popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

IV


Potrebni dokumenti

Uz prijavu kandidat je obavezan dostaviti adresu stanovanja i kontakt telefon, te slijedeće dokumente ( original ili ovjerene kopije )
kraću biografiju,
ovjerena kopija lične karte,
dokaz o stručnoj spremi,
potvrda da je zaposlenik tijela organa uprave ili da je zaposlenik tijela lokalne uprave Općine Maglaj ili druge općine u BiH ( potvrdu prilažu samo zaposlenici lokalne samouprave zbog bodovnih kriterija )

V


Kriterij ocjenjivanja kandidata za člana Komisije

Bodovanje kandidata za člana Popisne komisije vršit će se na slijedeći način:

1. Završena škola
srednja škola ( IV stepen) .................................... 1 bod
viša škola ............................................................ 2 boda
visoka škola/fakultet/akademija ............................ 3 boda

2. Status
zaposlenik organa uprave Općine Maglaj ...…………. 3 boda
zaposlenik organa uprave iz druge općine u BiH .... 2 boda
ostali kandidat …………………………………………………. 1 bod
3. Opći dojam o kandidatu …………………………………….. 0,1 ili 2 boda


VI


Ovaj Javni oglas će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Maglaj , web stranici Općine Maglaj, i putem RTV Maglaj.

Javni oglas ostaje otvoren za prijave najkasnije do 13.06.2013.godine.

Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranici Općine Maglaj, ili na info pultu Općine Maglaj.
Prijave se podnose putem pisarnice u zatvorenoj koverti sa naznakom “prijava na Javni oglas za izbor članova popisne komisije Općine Maglaj – ne otvaraj” na adresi Viteška br. 4.

Ne blagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Tekst javnog oglasa možete preuzeti ovdje >>> Download


Prijavni obrazac na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje >>> Download

Prijavni obrazac na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje >>> Download

Prijavni obrazac na srpskom jeziku možete preuzeti ovdje >>> Download