• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.08.2021

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - gradskog građevinskog zemljišta koje čini građevinsku parcelu broj 72 Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio“

 

Na osnovu člana  363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika  o postupku javnog konkursa  za raspolaganje nekretninama  u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,  kantona, općina i gradova ("Službene  novine Federacije BiH", broj: 17/14), člana 12 i 13.  Odluke  o  građevinskom zemljištu    općine   Maglaj   („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj:   4/19 i  6/19)  i člana 8.  Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - gradskog  građevinskog zemljišta koje  čini građevinsku parcelu  broj 72 Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio“, broj: 02-04-1-1203/21 od 13.07.2021. godine  („Službene novine  Općine  Maglaj“, broj:7/21), načelnik  Općine   Maglaj  objavljuje  

 

JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - gradskog  građevinskog zemljišta koje  čini građevinsku parcelu  broj 72  Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio“

 

I   Općina Maglaj, sa sjedištem u  ul. Viteška broj 4, Maglaj, putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Maglaj – gradsko  građevinsko zemljište koje  čini građevinsku parcelu  broj 72  Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio” označeno sa:

 • č.br. 2404/3 „Kraj stadiona“ ostalo neplodno zemljište površine 1436 m2, upisana u posjedovni list broj 287 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa 1/1, po Katastru zemljišta, a po podacima Zemljišne knjige ista je označena sa k.č.br. 2404/3 „Kraj stadiona“ ostalo neplodno zemljište površine 1436 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 3335 k.o. Maglaj, vlasništvo Općina Maglaj sa 1/1, i
 • č.br. 2405 „Kraj stadiona“ kuća i zgrada površine 188 m2, upisana u posjedovni list broj 1814 k.o. Maglaj, posjednik Općina Maglaj sa  1/1, po Katastru zemljišta, a po podacima Zemljišne knjige ista je označena  sa k.č.br. 2405 „Kraj stadiona“ kuća i zgrada površine 188 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 3335 k.o. Maglaj, vlasništvo Općina  Maglaj sa 1/1.                                                                                                

Na k.č. br. 2405 k.o. Maglaj nalazi se devastirani građevinski objekat, kojeg je kupac dužan ukloniti o  svom trošku. 

Nekretnine iz stava   1.  ove tačke  prodaju se u svrhu izgradnje stambeno - poslovnog objekta (tri lamele u nizu) na građevinskoj parceli broj 72, predviđenom po Regulacionom planu „Centar Maglaj - južni dio“ (“Službene novine općine Maglaj, broj 4/07), na uglu ulice 1. marta i ulice Srebreničkih žrtava rata  (lokacija kod gradskog stadiona) i isključivo prema uslovima određenim  u Rješenju o načelnoj  urbanističkoj saglasnosti  Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove  Općine Maglaj,  broj:05-19-3-2676/21  od 06.07.2021. godine i  uslovima koji  će  biti određeni u konačnoj urbanističkoj saglasnosti. Oblik i veličina građevinske parcele broj 72 su definisani grafičkim prikazom karte namjene i razmještaja objekata, parcelacije i građevinskih linija (Rezervisana zona A i Rezervisana zona B) koja je sastavni dio Regulacionog plana „Maglaj-južni dio“  (“Sl. novine općine Maglaj”, broj 4/07). Lokacija stambeno poslovnog objekta definisana je Planom namjene i razmještaja objekata i Planom regulacionih i građevinskih linija Regulacioni plan „Centar Maglaj – južni dio“ (“Sl. novine općine Maglaj”, broj 4/07). Objekat je lokacijski predviđen  na zemljištu označenom sa k.č. broj 2405 i k.č. broj 2404/3 k.o. Maglaj, u okviru građevinske parcele ukupne površine  1624 m2. Dimenzije i oblik objekta su određeni grafičkim prikazom Plana građevinskih i regulacionih linija  Regulacionog plana „Maglaj - južni dio“ („Službene  novine općine Maglaj“, broj 4/07). Planom je predviđena  izgradnja tri lamele u nizu i za iste je Planom prema ulici određena građevinska linija i određene dimenzije objekta:

 • -dimenzije krajnjih lamela mogu biti cca 15,00 x 8,0 (objekat prema postojećoj autopraonici) i cca 16,00 x 8,0 m (objekat prema ulici Srebreničkih žrtava rata).
 • -dimenzije srednje lamele mogu biti cca 28,00 x 14,0 m.

Dimenzije i oblik planiranog objekta se mogu korigovati zavisno od uslova na terenu i položaja podzemnih instalacija nadležnih preduzeća, te u odnosu na uspostavljene granice građevinske parcele, a što će se definisati određivanjem urbanističko tehničkih uslova u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti prema odredbama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Maglaj-južni dio“ („Službene novine općine Maglaj“, broj 4/07).

Spratnost objekta je određena grafičkim prikazom Plana namjene i razmještaja objekata Regulacionog plana „Maglaj - južni dio“ („Službene novine općine Maglaj“, broj 4/07).

 • -Spratnost krajnjih lamela je definisana P+1.
 • -Spratnost srednje lamele je definisana P+2.

Namjena objekta: stambeno-poslovni s poslovnom namjenom na etaži prizemlja, stambena na etaži spratova.

Kolski prilaz građevinskoj parceli i projektovanom objektu je iz ulice 1. marta.

Pješački prilaz građevinskoj parceli i projektovanom objektu je iz ulice 1. marta i ulice Srebreničkih žrtava rata.

Vanjsko uređenje - prilaz, parking prostor i prostor zelene površine riješiti u okviru slobodnog prostora predmetne građevinske parcele.

Zbog postojanja instalacija BH Telecoma na lokalitetu izvođenja radova, navedene radove izvoditi prema uslovima iz Saglasnosti „BH Telecom“d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, na lokaciju objekta, broj: 10.5.2.1-160-346069/21 od 07.06.2021. godine, koja čini sastavni dio rješenja o urbanističkoj saglasnosti. 

Ukoliko se utvrdi da je potrebno izvršititi zaštitu ili izmještanja tk kapaciteta, Investitor je isto dužan uraditi o svom trošku uz asistenciju i nadzor BH Telecoma.

Priključak objekta na elektro mrežu raditi u saradnji sa nadležnom Elektrodistribucijom.

Prije početka izvođenja radova pribaviti elektro saglasnost na lokaciju objekta i radove izvoditi prema uslovima iz dobijene saglasnosti.

Ukoliko se u dobijenoj saglasnosti prethodno utvrdi eventualno postojanje podzemnih instalacija i ukaže potreba za izmještanje istih, Investitor je dužan o svom trošku izmjestiti postojeće instalacije.  

Ispoštovati uslove iz Načelne saglasnosti nadležnog KJD Maglaj, broj 01-462/21 od 03.06.2021. godine koja je sastavni dio rješenja o urbanističkoj saglasnosti:

 • -Obaveza Investitora da tokom projektovanja stambeno poslovnog objekta kontaktira nadležno KJD da se na terenu utvrdi položaj podzemnih instalacija gradskog vodovoda da se iste ne bi oštetile.
 • -Obaveza Investitora je da sa nadležnim KJD utvrditi način priključak projektovanog stambeno poslovnog objekta na instalacije gradskog vodovoda i kanalizacije i isti raditi u saradnji i prema uslovima nadležnog KJP Maglaj.
 • -Ukoliko na terenu sa nadležnim KJD utvrdi da ne postoje uslovi za priključak projektovanog objekta na instalacije gradske kanalizacije, Investitor je dužan ispuštanje sanitarno - fekalnih otpadnih voda riješiti na drugi način uz saglasnost nadležne KJD i saglasnost Općine Maglaj.

Postojeći objekat na predmetnom zemljištu, spratnosti „prizemlje“ koji je u ruševnom-devastiranom stanju i koji nije u upotrebi potrebno je porušiti.

Troškove rušenja postojećeg objekta snosi Investitor.

Arhitektonsko oblikovanje, izbor materijala boju fasade i pokrov prilagoditi okolnom ambijentu uz savremeni arhitektonski izraz.

Ukoliko izvođenjem radova budu pričinjene štete bilo kakvog karaktera sve posljedice snosi  Investitor.

Sastavni dio urbanističko - tehničkih preduslova je lokacija objekta prikazana na Izvodu iz grafičkog prikaza  Plana namjene i razmještaja Regulacionog plana „Centar Maglaj - južni dio“ (“Službene novine općine Maglaj”, broj 4/07), Načelna saglasnost KJD d.o.o. Maglaj  na lokaciju stambeno poslovnog objekta, broj: 01-462/21 od 03.06.2021. godine, Saglasnost „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica broj: 10.5.2.1-160-346069/21 od 07.06.2021. godine za izgradnju stambeno-poslovnog objekta  na zemljištu označenom sa k.č. broj 2405 i k.č. broj 2404/3 k.o. Maglaj.

Naknade za uređenje građevinskog zemljišta i pogodnost (rentu) u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu i općinskoj Odluci o građevinskom zemljištu će se utvrditi u odvojenom postupku, prije izdavanja odobrenja za građenje, na osnovu podataka o korisnoj površini  iz glavnog projekta.

U obračunu neće biti uobzirena kvadratura postojećeg objekta na predmetnom zemljištu koji se ruši jer isti nije predmet prodaje.

Kupac je obavezan podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti da bi se utvrdili urbanističko tehnički uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti za predviđeni zahvat na navedenom zemljištu, kao i potrebni podaci koji su relevantni za odobravanje građenja.

 

II  Prodaja nekretnina iz tačke I  stav 1. ovog Javnog oglasa  će se obaviti  putem javnog  nadmetanja - licitacije koja će se održati dana  07.09.2021. godine (utorak)  sa početkom u 13,00 sati, u  zgradi  Općine  Maglaj u sali  načelnika Općine.

 

III Početna prodajna cijena nekretnina iz tačke I  stav 1. ovog Javnog  oglasa  iznosi

      97.440,00    KM,  odnosno  60,00 KM  po  1m2.

 

U početnu prodajnu cijenu  nije uračunata  naknada za  uređenje gređevinskog zemljišta i  naknada za  pogodnost  (renta), koje je kupac dužan platiti  u postupku izdavanja  odobrenja za građenje  prema važećim propisima  na dan donošnja rješenja o naknadi,  s tim  da  se kod  utvrđivanja iznosa  naknade za  uređenje gređevinskog zemljišta i  naknade za  pogodnost  (renta)   ne   mogu primjeniti odredbe  člana  56.  Odluke o građevinskom   zemljištu općine  Maglaj („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj:   4/19 i  6/19), tj.  neće biti  uobzirena  kvadratura postojećeg  objekta  na k.č. br. 2405 k.o. Maglaj  koji se ruši,   jer isti  nije  predmet   prodaje.         

Predmetno zemljište označeno sa k.č.br. 2404/3  i k.č. br. 2405 k.o. Maglaj  nalazi se u III zoni građevinskog zemljišta, naknada za uređenje  građevinskog  zemljišta po 1 m2  korisne  površine stambeno-poslovnog  objekta koji će se graditi  na istom iznosi: za poslovni dio objekta 1,8%, za  stambeni  dio objekta 1,5%, naknada za pogodnost (renta) iznosi 4%,  od prosječne konačne građevinske cijene 1 m2  korisne  stambene površine  na području  općine Maglaj.       

 

IV  Za učešće u postupku licitacije, učesnici su dužni uplatiti  kaparu u iznosu od 9.744,00 KM, na žiro račun Budžeta Općine Maglaj broj:199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722449, prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.      

Pravne i fizičke osobe koje  nisu položile određenu kaparu ne učestvuju u licitaciji.        

Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija  uplaćeni iznos kapare će se  uračunati u kupoprodajnu cijenu  nekretnina.         

Ukoliko učesnik licitacije  čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude ili od zaključenja ugovora  o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.     

Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao  najpovoljniji, izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od  8 (osam) dana od  dana zaključenja postupka javnog nadmetanja  - licitacije.      

Svaki učesnik je dužan uplatiti iznos od 150,00 KM, na žiro račun Budžeta općine Maglaj broj: 199-046-00032516-34, općina 060, vrsta prihoda 722611,  s naznakom „naknada za troškove postupka licitacije“. Ova naknada se ne vraća učesniku licitacije.

 

V Pravo učešća  u postupku  javnog nadmetanja - licitacije imaju sva domaća fizička i pravna lica, kao i strana fizička i pravna lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima  ("Sl. novine FBiH", br. 66/13 i 100/13), te dva ili  više fizičkih, odnosno pravnih lica po  osnovu  ugovora  o zajedničkoj  gradnji  ako su potpisi  ugovarača ovjereni  kod nadležnog organa za ovjeru  potpisa.

U slučaju da osobu koja učestvuje u postupku  licitacije zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

VI Osnovni kriterij za  izbor najpovoljnijeg ponuđača je najveća  ponuđena cijena  u postupku  javnog nadmetanja – licitacije.

 

VII Postupak licitacije  nekretnina označenih u tački I stav 1. ovog Javnog  oglasa  provest će Komisija  za sprovođenje  javnog nadmetanja - licitacije  za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj – gradskog  građevinskog zemljišta koje  čini građevinsku parcelu broj 72   Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio”,  u skladu  sa odredbama  Pravilnika  o  postupku javnog konkursa  za raspolaganje nekretninama  u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,  kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BIH", broj: 17/14), Odluke  o  građevinskom zemljištu    općine   Maglaj („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj: 4/19 i  6/19) i Odluke o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - gradskog  građevinskog zemljišta koje čini građevinsku parcelu  broj 72 Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio“, broj: 02-04-1-1203/21 od 13.07.2021. godine  („Službene novine  Općine  Maglaj“, broj:7/21).          

 

VIII Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

 

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu.

IX Zainteresovana lica  mogu  razgledati  nekretnine iz tačke I  stav 1. ovog Javnog oglasa  svaki  radni  dan  za vrijeme  trajanja  Javnog  oglasa,   u vremenu  od  11,00   do   13,00 sati.

Ovlašteno lice  Općine  Maglaj   može se kontaktirati na  telefon  broj: 032 465 825.    

Uvid u dokumentaciju može se  izvršiti svaki radni dan  za vrijeme trajanja Javog oglasa   u vremenu od  8,00  do 16,00  sati, u Službi  za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne  poslove Općine  Maglaj, u kancelariji  broj 41.

 

 X Po okončanju licitacionog postupka sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se notarski obrađen ugovor o kupoprodaji, po prethodno pribavljenom mišljenju  Općinskog pravobranilaštva.

 

Kupoprodajnu cijenu nekretnina umanjenu za  iznos kapare, učesnik licitacije  koji je proglašen najuspješnijim, sa kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obavezan je uplatiti u roku od 15  dana od dana  zaključenja  kupoprodajnog  ugovora, na  žiro račun Budžeta Općine Maglaj br. 199-046-00032516-34 , općina 060, vrsta prihoda 722449 .

 

Ugovor  o kupoprodaji ima se potpisati u roku  od  30  dana od okončanja postupka  licitacije, po prethodno pribavljenom mišljenju  Općinskog pravobranilaštva.

 

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način utvrđen u stavu 2. ovog člana smatraće se da je odustao od kupovine zemljišta te gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

 

Ugovor o kupoprodaji pored bitnih elemenata za zaključivanje, mora  sadržavati obaveze  i prava  propisane članom  32; 33. i 34. Odluke  o  građevinskom zemljištu općine Maglaj („Službene novine  Općine  Maglaj“,  broj:   4/19 i  6/19).

 

XI Troškove notarske obrade  ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnina, takse za uknjižbu  i  sve ostale troškove koji se odnose na  postupak kupoprodaje  snosi kupac.   

 

XII Predaja nekretnina u posjed kupcu  izvršit će se  u roku od 8 dana po uplati  cjelokupnog iznosa  kupoprodajne cijene.

 

XIII Javni oglas će se objaviti u dnevnom  listu "Dnevni avaz",  na  Oglasnoj tabli Općine Maglaj i  na  internet stranici Općine  Maglaj (www.maglaj.ba).

 

Rok za podnošenje prijava  na Javni oglas, sa potrebnom dokumentacijom,  je 15 dana od dana objavljivanja  Javnog oglasa  u dnevnom  listu "Dnevni avaz", na  Oglasnoj tabli Općine   Maglaj i  na  internet stranici Općine  Maglaj (www.maglaj.ba).

Prijava  na  Javni oglas se podnosi u pisanoj  formi  i mora sadržavati  sljedeće:

- za fizička lica: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, adresa stanovanja, broj telefona, oznaku nekretnina na koje se odnosi prijava  i potpis, 

- za pravna lica: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, oznaku nekretnina na koje se odnosi prijava,  potpis ovlaštenog lica i pečat,                                                                                                                                                      

a uz  prijavu obavezno je priložiti  sljedeću dokumentaciju:

 1. 1.ovjerenu fotokopiju lične karte - za  fizička lica ,
 2. 2.ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti - za pravna lica,
 3. 3.ovjerenu fotokopiju ID broja poreznog obveznika – za pravna lica,
 4. 4.pravna i/ili fizička lica koja su zaključili ugovor o zajedničkoj gradnji, prilažu ugovor o zajedničkoj gradnji i ukoliko ugovorom nije određeno lice koje će učestvovati na javnom nadmetanju - licitaciji, notarski ovjerenu saglasnost ugovornih strana kojom se daje ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju – licitaciji,
 5. 5.u slučaju da osobu koja učestvuje u postupku licitacije zastupa punomoćnik, punomoć sačinjena u formi notarski obrađene isprave,
 6. 6.pisanu izjavu u  formi  notarski ovjerene isprave,  slijedeće  sadržine:

„ U potpunosti   prihvatam  slijedeće  uslove:

 1. -da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora podnesem zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti,
 2. -da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvedem pretežan dio radova na izgradnji planiranog objekta tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom a u daljem roku od 3 - 5 godina završim građevinu,
 3. -da u slučaju neispunjenja   bilo kojeg  od uslova navedenih  pod  a) i  b)  Općina    Maglaj   zadržava pravo raskida ugovora o kupoprodaji i vraćanja nekretnina u vlasništvo Općine Maglaj,  uz obavezu vraćanja plaćene kupoprodajne cijene nekretnina.

Saglasan sam sa upisom u zemljišnu knjigu tereta  i ograničenja  na  kupljenim  nekretninama  u cilju ispunjenja naprijed navedenih obaveza i to putem upisa u zemljišnu knjigu   zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja  kupljenih  nekretnina bez saglasnosti prodavca - Općine   Maglaj, do izgradnje i  izdavanja odobrenja za upotrebu objekta koji će se graditi, uz obavezu prodavca da tada izda saglasnost za brisanje zabilježbe.

Saglasan sam da se sve  naprijed navedeno ugradi u kupoprodajni ugovor.“,       

 1. 7.dokaz da učesnik licitacije nema neizmirenih obaveza prema Općini Maglaj po bilo kojem osnovu i Poreznoj upravi po osnovu javnih prihoda (potvrda/uvjerenje Službe za privredu, finansija/financije  i razvoj poduzetništva  Općine  Maglaj  i   Porezne  uprave),
 2. 8.dokaz o uplaćenom iznosu kapare,
 3. 9.dokaz o uplaćenom iznosu od 150,00 KM, na ime naknade za troškove postupka licitacije,
 4. 10.potvrdu banke o otvorenom žiro računu/tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti  povrat  uplaćenog iznosa kapare  učesniku licitacije koji  ne bude izabran kao najpovoljniji. 

 

Prijave sa  traženim dokumentima podnose se u zatvorenoj  koverti  na Protokol Općine Maglaj  u Šalter sali Općine Maglaj ili  preporučeno putem pošte,  na adresu

Općina Maglaj

  Komisija za sprovođenje  javnog nadmetanja - licitacije  za prodaju nekretnina 

              u vlasništvu Općine Maglaj – gradskog  građevinskog zemljišta koje  čini građevinsku parcelu  broj 72   Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio”, 

  Viteška broj 4, 74250 Maglaj

 sa naznakom  

            Prijava na Javni  oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Maglaj - gradskog  građevinskog zemljišta koje  čini građevinsku parcelu  broj 72 Regulacionog plana “Centar Maglaj – južni dio“  (oznaka nekretnina na koje se odnosi prijava) - „Ne otvarati"

 

Na poleđini koverte obavezno naznačiti  ime i prezime,  odnosno naziv firme, adresu/sjedište i  kontakt telefon.

Nepotpune  i  neblagovremene prijave neće se razmatrati.  

Općina  Maglaj  ne snosi  nikakve troškove ponuđača i zadržava pravo da poništi ovaj Javni oglas i odustane od  kupoprodaje,  bez  obaveze obrazlaganja  i  nema nikakve odgovornosti  prema prijavljenim ponuđačima, osim da  izvrši  povrat  uplaćene  kapare.