• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.07.2021

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.12/03,34/03 i 65/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ( „Službeni list Republike BiH“ br.6/92,08/93 i 13/94), člana 30. i 31. Pravila JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Upravni odbor Doma kulture, na sjednici održanoj 12.07.2021.godine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom kulture „Edhem Mulabdić“ MaglajI Predmet Konkursa

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

II Opis pozicije

Direktor Ustanove obavlja slijedeće poslove:
- Rukovodi radom JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj i odgovoran je za zakonitost rada Javne ustanove
- Upravnom odboru predlaže mjere za efikasnije i racionalnije obavljanje djelatnosti
- Upravnom odboru predlaže donošenje opštih akata JU, a kojim se regulišu:
- Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta
- Raspodjela sredstava
- Pravilnik o platama i drugim primanjima po osnovu rada i u vezi sa radom
- Pravilnik o radnim odnosima
- Pravilnik o zaštiti na radu i druga opšta akta kojim se odlučuje o radu JU i pravima i obavezama radnika
- U prvom stepenu odlučuje o pravima i obavezama radnika
- Donosi odluke u prvom stepenu o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
- Upravnom odboru podnosi povremene i godišnje izvještaje o radu i finansijskom poslovanju sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
- Vrši i druge poslove u okviru zakonske nadležnosti i naloga Upravnog odbora

III Mandat, plaća i naknade

Direktor se imenuje na period u trajanju od četiri godine, a isto lice može biti ponovo imenovano da obavlja dužnost direktora. Direktor ima pravo na plaću i naknade plaće u skladu sa Pravilnikom o radu JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.

IV Uslovi za izbor i imenovanja

Za direktora ustanove može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

a) Opći uslovi:
1. da su državljani BiH
2. da su stariji od 18 godina
3. da su zdravstveno sposobni za poziciju za koju se kandiduju
4. da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije
5. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava BiH),
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, (kandidati koji se ne kvalifikuju)
7. da nemaju privatni finansijski interes u Ustanovi,
8. da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u Ustanovi u koju se prijavljuje.

b) Posebni uslovi
1. da ima visoku stručnu spremu, VII stepen obrazovanja,
2. da ima najmanje pet godine radnog iskustva,
3. kandidat je dužan ponuditi programsku koncepciju rada i razvoja Doma kulture kao ličnu viziju razvoja iste za narednih 12 mjeseci uz jasnu viziju razvoja ustanove u mandatnom periodu,
4. da ispunjava uslove predviđene zakonom,
5. da ima organizatorske sposobnosti:
6. da posjeduje komunikativne i kreativne sposobnosti i da savjesno, odgovorno i odlučno obavlja upražnjenu poziciju
7. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka
8. dobre preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, (dokaz:certifikati,potvrdu, uvjerenja ili drugi relevantni dokazi),

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju sa opisom radnih i organizacijskih referensi, adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
1. uvjerenje o državljanstvu, (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca)
2. izvod iz Matične knjige rođenih, (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca),
3. uvjerenje o prebivalištu – boravištu,
4. dokaz o stručnoj spremi ( dokaz: ovjerena kopija diplome),
5. dokaz o radnom iskustvu (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz nadležne Poreske uprave ili ovjerenu kopiju Radne knjižice),
6. potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uslovi, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara,
7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran,
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca), a za ostala dokumenta ne starija od 6 mjeseci, ukoliko kandidat bude izabran.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerena kopija.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 8 (osam) dana dostaviti: uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Ustanovi u koju se prijavljuje.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj konkurs.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju.
Upravni odbor imenuje direktora sa liste koju je utvrdila konkursna komisija uz predhodno pribavljenu saglasnost Osnivača.

O rezultatima konkursa svi učesnici će biti obavješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru i imenovanju direktora.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom ili internim aktima Ustanove, zainteresirana strana može podnijeti prigovor na konačno imenovanje.

Prigovor se podnosi Upravnom odboru JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, a kopija se dostavlja Ombusmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

V podnošenje prijava

Javni konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Tekst javnog konkursa biće objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, „Oslobođenju“, zvaničnoj internet stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba) i Oglasnoj ploči JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj.
Prijave sa traženim dokumentima se dostavlju lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:
JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj, Ulica Sulejmana Omerovića br. 2,
74 250 Maglaj, sa obaveznom naznakom „ Konkursna komisija“- NE OTVARAJ

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovdje