• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.04.2021

J A V N I   O G L A S za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj

 

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13, 7/14 i 31/16), člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj:57/17, 60/17, 10/18, 29/18 i 36/19) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj broj: 02-45-1-319/2021 od 03.02.2021.godine, („Službene novine Općine Maglaj”, broj: 2/21), Općinsko vijeće Maglaj raspisuje

  

J A V N I   O G L A S

za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj 

 

 

I

Raspisuje  se Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj.

Člana Općinske izborne komisije Maglaj imenuje Općinsko vijeće Maglaj, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

Kandidat za člana Općinske izborne komisije mora ispunjavati slijedeće opće uslove u skladu sa odredbom člana 2.2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16)

1.da je osoba sa pravom glasa,

2.da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provedbi izbora.

 

II

Prijavljeni kandidati pored gore navedenih općih uvjeta propisanih zakonom i Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 29/18 36/19), moraju ispunjavati i posebne uvjete za člana izborne komisije, a koje dokazuju dostavljanjem slijedećih dokumenata (original ili ovjerene kopije):

 

*Dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Općine Maglaj – Obrazac PBA- 3 ne stariji od 3 mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

*Diplomu o završenom fakultetu, VII/1 stepen stručne spreme ili završenom fakultetu bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS, (kao izuzetno i osobe koje imaju završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav (1) Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata sa završenim fakultetom, VII/1 stepenom stručne spreme ili završenim fakultetom bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS).

*Dokaz o iskustvu u provođenju izbora (članstvo u izbornoj komisiji i članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine), kao izuzetno i osobe bez izbornog iskustva koje imaju VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ETCS.

*Izjavu imenovanog člana izborne komisije da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, svojeručno potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa.

*Svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena Izjava o nacionalnom izjašnjenju kandidata sa posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.

 

III

Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou, a u skladu sa mogućnostima i strukturom prijavljenih kandidata.

U sastavu Općinske izborne komisije nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

 

IV

Javni  oglas će biti objavljen putem Web stranice Općine Maglaj, RTV Maglaj, dnevne novine «Oslobođenje»  i plakatiranjem na Oglasnoj ploči Općine Maglaj.  

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana  zadnjeg objavljivanja.

Pismene prijave zainteresirani kandidati sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Javnog oglasa podnose lično putem pisarnice Općine Maglaj ili putem pošte u zatvorenoj  koverti na adresu: „Općina Maglaj - Općinsko vijeće Maglaj - Komisija za izbor i imenovanja, Ul. Viteška br. 4, 74250 Maglaj, sa naznakom „Prijava na oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Maglaj – ne otvarati“.

Obrazac prijave na javni oglas (koja je sastavni dio ovog javnog oglasa) kao i izjave da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine zainteresirani kandidati mogu preuzeti u šalter sali Općine Maglaj.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, Komisija za izbor i imenovanje  će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovoremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Maglaj izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću

Nadležni organ – Općinsko vijeće Maglaj će cijeneći položaj kandidata na rang listi izvršiti imenovanje i svoju odluku dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.