• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.06.2020

N A R E D B A o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – proljetna faza 2020. godine

 

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona –proljetna faza 2020. godine broj: 11-33-8954-1/20 od 05.06.2020. godine i člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) d o n o s i m

 

N A R E D B U
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije
na području općine Maglaj – proljetna faza 2020. godine

 

I

NAREĐUJE SE provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2020. godine na području općine Maglaj u periodu od 22.06.–26.06.2020. godine u skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2020. godine (PROLJETNA I JESENJA FAZA) – (Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca), broj: 11-33-8954/20 od 05.06.2020. godine.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradsko naselje),                                 

2. obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,

3. centralne deponije, 

4. nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta,

5.vaspitno – obrazovni objekti (škole, obdaništa, fakulteti) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

6.kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,

7.objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

8.Objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

9.kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

10.gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama,

11.individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

12.vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima kojima upravljaju vjerske zajednice,

13.objekti za javno vodosnabdjevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

14.objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

15.objekti i sredstva javnog saobraćaja,

16.objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),

17.objekti za pružanje usluga javne higijene,

18.Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi, tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže),

19.šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

  

II

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke I stav 2. tačka 1., 4., 8., 10. i 11., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta općine Maglaj.

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 2., 5., 6., 7., 9. i 12., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. snose subjekti koji su vlasnici ili posjednici istih, a obavezni su u utvrđenom periodu, organizovati i provesti sistematsku deratizaciju, angažujući ovlašćene izvođače iz člana 12. Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva, odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje DDD („Sl. novine F BiH“, broj: 30/16).

 

III

Isključivo u utvrđenom periodu, ima se organizovati i provesti obavezna preventivna sistematska deratizacija u skladu sa Programom provođenja deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

IV

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju za objekte i površine iz svoje nadležnosti organizovat će Općina a sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

 

V

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima.  

 

VI

Nadležna sanitarna inspekcija će izvršiti kontrolu rodenticida, utvrditi količinu i vrstu rodenticida, a u toku izvođenja vršiti stalan nadzor nad primjenom preparata, kao i kontrolu izvođenja deratizacije.

 

VII

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Općine Maglaj” i putem sredstava informisanja.