• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.06.2020

JU Centar za socijalni rad Maglaj: J A V N I  O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

Javna ustanova Centar za socijalni rad Maglaj,  na osnovu  člana 9. i  člana 10. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Maglaj, (broj:01/01.1-3-1/18, 01/01.1-3-1-1/18, 01/01.1-3-1-2/18, 01/01.1-3-1-3/18 i  01/01.1-3-1-4/18) člana 4.stav (3) i člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj:08/19 i 6/20 ), Odluke direktorice o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme, broj:02/30-1-2/20 raspisuje:  

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

       

Nazivi radnih  mjesta za koja se raspisuje oglas:        

1.Referent za novčane i druge materijalne pomoći, 1 izvršilac

2.Referent za blagajničke i računovodstvene poslove, 1 izvršilac

 

 Kratak opis poslova za radno mjesto 1.

- rad na zaštiti i pružanju usluga socijalnog rada porodicama s djecom, pojedincima i ostalima kojima je usljed različitih uzroka potrebna  socijalna pomoć

- vrši prijem stranaka i daje upute u vezi s ostvarivanjem prava na materijalne oblike socijalne zaštite i

-  druge poslove navedene u opisu poslova Referenta  za novčane i druge materijalne pomoći  u Pravilniku o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

Kratak opis poslova za radno mjesto 2.

-vrši mjesečni obračun za trebovanje i isplate novčanih naknada iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom

-vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, te blagajne

-izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja i

 -druge poslove navedene u opisu poslova radnog mjesta Referenta za blagajničke i računovodstvene poslove u Pravilniku o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

Osnovna plaća  za radno mjesto  1.  iznosi  928,00 KM, a za radno mjesto 2. iznosi  972,00 KM.

 

Pored općih uslova za zaključivanje ugovora o radu predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

Za radno mjesto 1.

- VII ili VI stepen stručne spreme, dipl.socijalni radnik ili bachelor socijalnog rada sa ostvarenih  najmanje 180 ECTS bodova

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

-  poznavanje rada na računaru.

 

Za radno mjesto 2.

- VII stepen stručne spreme, dipl.ekonomista ili bachelor ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS bodova

- najmanje 2 godine radnog iskustva u struci

-  posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu

-  poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu na oglas kandidati  su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije:

- prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

-diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija)

- dokaz o radnom iskustvu

- dokaz o poznavanju rada na računaru

- dokaz o  posjedovanju  certifikata  za samostalnog računovođu (za radno mjesto 2.)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje  o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

 

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (jedne) godine, uz obavezan probni rad od 6 (šest)  mjeseci .

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu.

 

Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

Za radno mjesto 1.

 1. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom

(„Službene novine Federacije BiH“, broj:36/99,54/04,39/06,14/09 i 45/16),

 1. Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona

(Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, bro;13/07,13/11, 3/15 i 2/16),

 1. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 2/98 i 48/99),
 2. Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:35/05 i 41/05),
 3. Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama („Službene novine Federacije BiH“, broj:37/01),
 4. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine

Federacije BiH“, broj:7/14).

 

Za radno mjesto 2.

 1. Zakon o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”, broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 ,104/16, 05/18, 11/19 i 99/19)
 2. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:83/09)
 3. Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl.novine F BiH, broj:48/16)
 4. Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:34/14)
 5. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:60/14)
 6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:69/14, 14/15 i 04/16)
 7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).

 

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije15-og (petnaestog) dana od dana poslednje objave, na adresu : JU Centar za socijalni rad Maglaj, Ulica Srebreničkih žrtava rata bb.

Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.(uz naznaku za koje radno mjesto se prijava dostavlja)

Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena.

Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačnih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kontakt za davanje dodatnih obavještenja, 032/ 609-711 i 032/603-527.Download