• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.08.2018

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 02.08.2018. godine, sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 14.08. 2018. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikaciju Zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Informacija o nastalim štetama na području općine Maglaj uslijed prirodne nepogode od 5/6.05.2018.godine;  Download

2. Odluka o zamjeni nekretnina i prodaji nekretnina – zemljišta u vlasništvu Općine Maglaj „Bingo“ d.o.o. Tuzla neposrednom pogodbom, radi oblikovanja građevinske parcele;  Download

3. Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio ( zahtjev „Alu Wood inženjering“ i „Saraj-Milk“ Maglaj;) Download

4. Prijedlog Odluke o djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio ( zahtjev Begić Jasmin, Husukić Ibrišim ); Download

5. Odluka o davanju saglasnosti za promjenu oblika parcele koja se izuzima na ime naknade za dodijeljeno zemljište Ćatić (Salih) Husejinu iz Bijele Ploče, općina Maglaj;  Download

6. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji;  Download

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2018.godine;  Download

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti KJD Maglaj doo Maglaj na: Download 
     a) Pravilnik o načinu izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima na području grada Maglaj;  Download
     b) Prijedlog cijena usluga javnih parkirališta na području grada Maglaja;  Download

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za raspolaganje građevinskim materijalom od napuštenih, oštećenih i devastiranih kućica iz izbjegličkog naselja na Omerdinom polju; Download

10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu;  

11. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU „Dječiji vrtić“ Maglaj;  Download

12. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Općine Maglaj na Skupštini JP „KJD“ d.o.o. Maglaj;  Download

13. Informacija o stanju obrta malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj;  Download

14. Razmatranje
    a) Informacije o radu boračkih organizacija za 2017. godinu i Plana rada za 2018. godinu; Download 
    b) Izvještaj o utrošku finansnijskih sredstava dobivenih iz Budžeta Općine Maglaj za prvih 6 mjeseci 2018. godine; Download

15. Informacija o preduzetim pravnim koracima od strane Općinske pravobraniteljice i administracije vezano za predmet „Transey“;  Download

16. Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2018. godine; Download

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

- Vijećnička pitanja i inicijative.

DOPREDSJEDAVAJUĆI
Hajrudin Fermić