• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.05.2018

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta voda za piće Misurići

 

Općina Maglaj od strane “Komunalnog javnog društva”d.o.o. Maglaj, zaprimila je zahtjev za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta voda za piće Misurići, općina Maglaj.

Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite izvorišta vode za piće Misurići, općina Maglaj, urađen od strane ZAVODA ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo, te Revizija Elaborata zaštite izvorišta vode za piće Misurići u općini Maglaj izrađena od strane “INPROS”d.o.o. Mostar

U navedenom Elaboratu su obilježene i opisane zone zaštite izvorišta Misurići utvrđene u skladu sa članom 8. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva („Sl. novine FBiH“, broj: 88/12) koji se odnosi na izvorišta sa zahvatom iz otvorenih vodotoka i uspostavljaju i održavaju se tri zone sanitarne zaštite.

Ovim putem dajemo obavještenje da će se u skladu sa članom 11. Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva („Službene novine FBiH“, broj: 88/12), održati Javna rasprava o Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta voda za piće Misurići, općina Maglaj, dana 28.05.2018. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj (Dok kulture “Edhem Mulabdić” Maglaj).

 
Nacrt Odluke možete pogledati OVDJE .