• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2012

Sa sastanka o problemu bespravne sječe šume na području Zeničko - dobojskog kantona

27.01.2012. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Fahrudin Bečirović je sa svojim saradnicima održao sastanak, na kojem su prisustvovali zamjenik Glavnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Redžo Delić, direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona Nevzeta Elezović, izvršni direktor za tehničke poslove JP “ŠPD-ZDK” d.o.o. Zavidovići Đonlagić Smail te kantonalni inspektori za šumarstvo Mijo Filipović i Muhidin Fermić.
Tema ovog sastanka je bila analiza stanja u oblasti bespravne sječe šume i iznalaženje rješenja za sprečavanje nelegalne sječe šume na području kantona.
Na ovom sastanku je konstatovano da je na području svih općina Zeničko – dobojskog kantona došlo do povećanja bespravne sječe šume, posebno u zadnje vrijeme, imajući u vidu potrebu građana da se obezbjede ogrijevnim drvetom za predstojeću zimu. Također, tokom rasprave je konstatovano i to da je došlo do povećanja broja lica koja se bave bespravnom sječom šume kao i da se u zadnje vrijeme lica organizuju u grupe i tako vrše bespravnu sječu, prodaju i transport drvne mase. Evidentno je takođe i sve drskije ponašanje ovih lica i upućivanje prijetnji čuvarima šume kao i policijskim službenicima, te da se sječa i transport drvne mase najčešće vrši u noćnim satima, koristeći uglavnom kombi vozila ili sa pokrivenim vozilima.
U nastavku je vršena analiza aktivnosti poduzetih iz nadležnosti svih navedenih institucija, koje su poduzimane u proteklom periodu po pitanje bespravne sječe šume, te je dogovoreno je da svi učesnici sastanka preduzmu intenzivnije mjere iz svoje nadležnosti, kao i određene zajedničke aktivnosti, koje će se preduzimati od strane policijskih službenika Uprave policije i čuvara šuma iz svih općinskih Odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo, navodi MUP ZDK.
Ovom prilikom su prezentirani određeni podaci i parametri iz Informacije o akciji šuma, koja je sačinjena od strane Uprave policije, a tiče se postupanja po Akcionom planu mjera i radnji Uprave policije za 2011. godine, odnosno Plana mjera i aktivnosti na sprječavanju bespravne sječe šume, koji je sačinjen na osnovu navedenog Akcionog plana i koji je dao određene rezultate. Za planiranje i vođenje ovih aktivnosti je zadužen Sektor uniformisane policije u saradnji i koordinaciji sa Sektorom kriminalističke policije, kako je predviđeno u sačinjenom planu, i te aktivnosti su poduzimane u toku 2011. godine i nastavljene su i u ovoj godini. Nakon kvalitetne diskusije i analize, predložena su određena rješenja na poboljšanju postojećeg stanja u smislu planiranja intezivnih zajedničkih aktivnosti a sve naravno u cilju preveniranja ovih nezakonitih radnji. Jedan od glavnijih zaključaka koji su doneseni u završnom dijelu sastanka je taj, da će se formirati interresorna grupa od predstavnika navedenih institucija, koja će se sastajati jednom mjesečno na radnim sastancima i tom prilikom bi se analizirale sve aktivnosti i mjere koje su poduzimane, te u skladu sa postignutim efektima predlagale dalje mjere i radnje na unapređenju stanja u ovoj oblasti.