• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.01.2012

Održana 28. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U četvrtak, 26.01.2011. godine održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa slijedećim Dnevnim redom:

- Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice
- Vijećnička pitanja i inicijative

1. a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2011.godinu
b) Program rada Općinskog pravobranilaštva za 2012.godinu
2. a)Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2011.godinu
b) Program rada Općinske izborne komisije za 2012.godinu
3. Prijedlog odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije
4. Prijedlog Odluke o prosječnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj
5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu i sanitarno higijenskim mjerama
6. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2012.godinu
7. Informacija o radu Općinskog vijeća za 2011.godinu i Komisija Općinskog vijeća
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisija Općinskog vijeća
- Drugostepena stručna komisija OV
- Komisija za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
9. Informacija o realizaciji Strategije 2006. - 2011.godina
10.Informacija o deminiranju, uništavanju NUS-a i provođenju akcije «Žetva» u 2011.godini
11.Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Maglaj u 2011.godini
12.Informacija o realizaciji zaključka sa sjednice održane dana 27.11.2011.godine o problemu davanja saglasnosti na istražne radove na kamenolomu Kosova