• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.11.2015

Javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 12/03 i 34/03 i 65/13) a u vezi sa članom 33. stav 2. i članom 35. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13), te članom 42. Statuta Općine Maglaj ( „Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07, 3/08 i 6/08), Općinski načelnik Maglaj , objavljuje


JAVNI KONKURS
za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj


I Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Maglaj - 1 ( jedan) izvršilac

Općinskog pravobranioca imenuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.

Općinski pravobranilac imenuje se na period od 4 (četiri) godine.

II Opis poslova:
Općinski pravobranilac je zakonski zastupnik općine koji preduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i koji obavlja druge poslove određene zakonom, rukovodi radom praobranilaštva, stara se da se svi poslovi i radni zadaci obavljaju zakonito, stručno i blagovremeno, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada pravobranilaštva, učestvuje u radu u svim predmetima u pravobranilaštvu, izrađuje godišnji izvještaj o radu pravobranilaštva i program rada, te radi na drugim analizama, informacijama i izvještajima, prati društvene odnose i pojave od interesa za ostvarenje funkcije pravobranilaštva, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada pravobranilaštva, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, učestvuje u donošenju ostalih normativnih akata pravobranilaštva, pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima iz člana 3. Zakona o pravobranilaštvu u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, daje pravna mišljenja na ugovore i odluke o sticanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu općine prije njihovog zaključenja i druge ugovore u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu, zastupa općinu u sudskim i upravnim postupcima u kojima ima položaj i prava stranke u postupku u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove i zadatke za koje je ovlašten prema Zakonu o pravobranilaštvu.

1. Opći uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,
- da nije pod optužnicom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom (član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine),
- da nije osuđivan za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za imenovanje na predmetnu poziciju,
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
- da ne obavlja niiti jednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, niti je član izvršnih tijela političke stranke,


2. Posebni uslovi:

Pored općih uslova kandidati za navedenu poziciju treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

- da ima VSS –VII stepen stručne spreme, diplomu visokog obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog(240 ECTS), drugog ili trećeg cikluca Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke,
- da ima položen pravosudni ispit,
- da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine nakon položenog pravosudnog ispita.


III Potrebni dokumenti:

Kandidat za općinskog pravobranioca, uz prijavu na konkurs, obavezan je priložiti:

- biografiju sa adresom i kontakt telefonom,
- uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od 6 mjeseci),
- fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992.godine).
- uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
- uvjerenje da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine nakon položenog pravosudnog ispita,
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri mjeseca),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca ),
- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat izrečene disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- ovjerenu izjavu da kandidat nije član političke stranke, te da ne obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankama, te da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od osam dana od dana izbora.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte , preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA MAGLAJ
Komisija za izbor općinskog pravobranioca
Viteška broj 4,
74250 Maglaj
sa naznakom:“Prijava na konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca-ne otvaraj“.Ovaj konkurs će se objaviti u i „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje “ i web stranici Općine Maglaj.

Rok za podnošenja prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovdje >> Download