• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.12.2011

Saopćenje u povodu 10. decembra - Dana ljudskih prava

Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana pri Općinskom vijeću obavještava građane općine Maglaj da se 10. decembra/prosinca u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježava Međunarodni dan ljudskih prava i 63 godine od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana navedena Deklaracija o ljudskim pravima gdje je po prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika.
Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće, samim činom rođenja, bez obzira na svoj spol, porijeklo ili državljanstvo, stiče određena neotuđiva prava.
Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i pritužbe građana je stalno radno tijelo Općinskog vijeća Maglaj, čiji mandat traje do isteka mandata Vijeća. Sastav, broj članova te način imenovanja Komisije utvrđen je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Maglaj.U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava Komisija je dana, 08.12.2011. godine održala sjednicu, te na istoj raspravljala o stanju ljudskih prava na općini Maglaj i Planu rada za narednu godinu.Na istoj se konstatiralo da je stanje ljudskih prava na zadovoljavajućem nivou ali da je uz Komisiju potrebno obavezati i vijećnike Općinskog vijeća Maglaj, da rade na upoznavanju građana o postojanju, ulozi, radu, ciljevima i zadacima ove komisije.


Predsjednik Komisije
Anto Maglica