• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2019

27. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 19.04.2019.godine, sazivam 27. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za ponedjeljak, 29.04. 2019. godine sa početkom u 8:45 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:
Verifikaciju Zapisnika sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu Općine Maglaj; download
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi; download
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Maglaj za 2019.godinu; download
4. Prijedlog Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2019. godinu;  download
5. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta rijeke Bistrica;  download
6. Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje po osnovu zakupa prostorija dijela drugog sprata JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Radio televiziji Maglaj d.o.o. Maglaj;  download
7. Periodični finansijski izvještaj Budžeta-Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2019.godine;  download
8. Informacija o stanju bezbjednosti za 2018. godine i Informacija o stanju bezbjednosti za prva tri mjeseca 2019.godine;  download
9. Izvještaj o radu KJD doo Maglaj za period 01.01. – 31.12.2018.godine;  download
10. Program rada KJD doo Maglaj za 2019. godine; download
11. Izvještaj o radu JP „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2018.godinu;  download
12. Program rada JP „Veterinarska stanica“ Maglaj za 2019. godinu;  download
13. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Maglaj za 2018.godinu;  download
14. Program rada JU Centar za socijalni rad Maglaj za 2019.godinu;  download
15. Izvještaj o radu JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj za 2018.godinu;  download
16. Program rada JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj za 2019. godinu;  download
17. Izvještaj o radu JU „Narodna biblioteka“ Maglaj za 2018.godinu;   download
18. Program rada JU „Narodna biblioteka“ Maglaj za 2019. godinu;  download
19. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Maglaj za 2018.godnu; download
20. Izvještaj o radu JU Narodna apoteka Maglaj za 2018.godinu;  download
21. Program rada JU Narodna apoteka Maglaj za 2019.godinu;  download

 

- Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice

- vijećnička pitanja i inicijative