• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.10.2017

10. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa 9. sjednice  Kolegija  Općinskog vijeća održanog dana  02.10.2017. godine, sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za utorak, 10.10.2017. godine sa početkom u  10,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

 

 

Za sjednicu predlažem: 

 

Verifikaciju Zapisnika sa  9. redovne  sjednice Općinskog vijeća Maglaj  

 

DNEVNI   RED

 

1. Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcela za postojeći objekat u vlasništvu Ćatić (Salih) Husejina iz Bijele Ploče općina Maglaj, dodjeli zemljišta rad formiranja iste i izuzimanju zemljišta na ime naknade za dodijeljeno zemljište; Download

 

2. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (Arnautović (Hava) Amir); Download

 

3. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi ( Hasanić Mustafe Nijaz); Download

 

4. Prijedlog Rješenja o izuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeri Regulacionog plana «Maglaj Centar-sjeverni dio»; Download

 

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj; Download

 

6. Prijedlog Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti; Download

 

7. Program rada Javne ustanove Dječiji vrtić Maglaj za školsku /2018. godinu, Informacija; Download

 

8. Informacija o stanju bezbjednosti za prvih šest mjeseci 2017. godine (javni red i mir, kriminalitet i bezbjednost saobraćaja); Download

 

9. Informacija o provedenoj obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području općine Maglaj - proljetna faza 2017. godina; Download

 

10. Informacija o stanju vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije; Download

 

11. Informacija o stanju gazdovanja šumama na području općine Maglaj u 2017. godini; Download

 

Brifing Općinskog načelnika između dvije sjednice.

 

-vijećnička pitanja i inicijative

 

PREDSJEDAVAJUĆA OV,

Svjetlana Zamboni