• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.09.2014

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključka Kolegija od 17.9.2014. godine,SAZIVAM


21. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj, za dan PETAK, 19.09.2014.godine u 16,00sati u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajDNEVNI RED1. Aktuelna situacija na području Općine Maglaj nakon prirodnih nesreća-Realizacija zaključaka po Ad1 sa prethodne sjednice

2. Informacija iz OŠ „Novi Šeher“ Download

3. Informacija o izvršenju Budžeta/Proračuna za period 01.01. - 31.03.2014. godine

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.6.2014. godine, Download

5. Operativni Budžetski/Proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2015. godinu i dokument okvirnog Budžeta/Proračuna za 2015-2017. godinu.

6.Prijedlog Odluke o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj Download

7.Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka za 2014. godinu Download

8.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometa vrijednosti nekretnina Download

9.Sporazum USAID, SIDA – GOLD projekat stručnog osposobljavanja Download

10.Akti iz Službe za urbanizam Download

11.Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće – vodozahvat na lokalitetu „Duba 1, 2 i 3“, Općina Maglaj Download

12.Problematika privremenih stambenih objekata u naselju Omerdino Polje Download


Vijećnićka pitanja i inicijativePREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić