• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.05.2014

Naredba Općinskog štaba civilne zaštite

Na temelju člana 111. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nsreća („Službene novine FBIH“ , broj:39/03, 22/06 i 43/10), Poslovnika o radu Općinskog štaba civilne zaštite Maglaj broj: 07-44-1-4017/10 od 23.11.2010. godine i Odluke Vlade Federacije BIH o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije BIH V. Broj:870/2014 od 15.05.2014. godine, Općinski štab civilne zaštite donosi:

N A R E D B U
1. Kojom se naređuje firmi Hajdić d.o.o. iz Maglaja da angažiraju svu raspoloživu mehanizaciju i ljudstvo u saniranju posljedica prirodnih nesreća poplave i klizišta
2. Gore navedeno ljudsvo i mehanizacija će vršiti čišćenje grada i naselja pogođenih poplavom, osposobljavati oštećene prometnice u općini Maglaj od poplave i klizišta, kao i sve potrebne poslove.
3. Za plaćanje realizacije ove Naredbe zadužuju se Fuad Hajrulahović i Salko Hajdić, vlasnik firme.
4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.