• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.02.2024

Javna rasprava o Nacrta Odluke o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana

 

Obavještavaju se građani Općine Maglaj da  u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj broj: 02-04-1-124-10 od 25.01.2024. godine, o donošenju Nacrta Odluke o  usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana "CENTAR MAGLAJ – JUŽNI DIO", provodi se postupak javnog uvida u periodu od 01.02.2024. godine do 15.02.2024 godine.

Nakon toga organizuje se Javna rasprava dana 15. 02 2024. godine u 17.00 sati u sali Općinskog vijeća Doma kulture „Edhem Mulabdić.

Izmjena Regulacionog plana obuhvata zemljište  vlasništvo  “Natron –Hayat“ d.o.o. Maglaj sa dijelom  1/1 i dio zemljišta, posjednik Općina Maglaj sa dijelom 1/1  koje se nalazi u ulici, Srebreničkih žrtava rata ( lokacija   postojećeg objekta „SAVIĆA DOM“ ).

Izmjenom Regulacionog plana, bi se u odnosu na opredjeljenu namjenu po Regulacionom planu, i predviđenu  izgradnju Poslovno stambenog objekta na mjestu postojećeg objekta „SAVIĆA DOM“, na dijelu suvlasničkog zemljišta  odnosno POSLOVNOG PROSTORA  u prizemnom dijelu objekta, izvršile izmjene te sa jugoistočne strane prema ulici Srebreničkih žrtava rata  planiralo  proširenje poslovnog prostora u površini od  cca 130 m2  na prostoru koji veže uz objekat „Savića Dom“, odnosno dijelu zemljišta  čiji je posjednik Općina Maglaj.

Izmjenom Regulacionog plana mijenjalo bi se i planirano stanje na suvlasničkom dijelu „Natron –Hayat“ d.o.o.  koje je predviđeno planskom dokumentacijom tako da bi se  preostali dio objekta „Savića dom“ zadržao  u postojećem stanju izgrađenosti u skladu sa stavom „Natron –Hayat“ d.o.o. Maglaj.

Nacrt planskog dokumenta će biti izložen na javni uvid na Oglasnoj ploči Općine Maglaj, prostorijama Općine Maglaj, kancelarija broj 41 i na web stranici Općine Maglaj.

Detaljnije informacije o Nacrtu dokumenta zainteresovana lica mogu dobiti kod Nosioca pripreme u Službi za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o Nacrtu plana, u periodu javnog uvida će se upisivati u Svesku koja će se nalaziti u prostoriji Službe za urbanizam geodetske i imovinsko pravne poslove, i dostavljati u pisanom obliku, na adresu Općina Maglaj, Služba za urbanizam geodestke i imovinsko pravne poslove, Viteška 4. Maglaj.

Pozivaju se svi zainteresovani  građani Općine Maglaj da izvrše uvid u Nacrt Izmjene Regulacionog  plana “Centar Maglaj- južni  dio“, prisustvuju Javnoj raspravi i daju svoje mišljenje.

Informacije se mogu dobiti na broj: 032 465 825.         

Izvod

Plan