• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.01.2024

JU Narodna apoteka: Javni oglas za prijem u radni odnos

 

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, člana 10. Pravilnika o radu apoteke, člana 31. Statuta apoteke i odluke direktora o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 2 izvršioca(m/ž) magistra farmacije  broj:2/24 od 18.01.2024.godine, direktor apoteke raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

Objavljuje se javni oglas za sljedeća radna mjesta:

Magistar farmacije – 2 ( dva ) izvršioca(m/ž) na određeno vrijeme ( 12 mjeseci ).

 

Opis poslova i radnih zadataka za radno mjesto magistar farmacije:

 • -Radi na recepturi,na prijemu recepata,kontroli recepata i lijekova i vrši obračun vrijednosti lijeka,
 • -Izdaje lijekove prema konkretnom receptu i daje upute pacijentima za njihovo korištenje,
 • -Vrši obradu recepta,taksiranje gotovih i magistralnih lijekova,
 • -Vrši izradu magistralnih i galenskih pripravaka i kontroliše rad farmaceuta pripravnika i farmaceutskih tehničara,
 • -Vodi knjigu opojnih droga,
 • -Obavlja stručne konsultacije,
 • -Vrši praćenje proizvodnog programa i asortimana farmaceutske industrije(sa stanovišta upoznavanja novih farmakoloških i kliničkih saopštenja),
 • -Vrši prijem robe,po potrebi,
 • -Učestvuje u dežurstvima prema rasporedu direktora Apoteke,
 • -Učestvuje u inventarisanju,
 • -Prisustvuje stručnim sastancima,
 • -Obavlja po potrebi i druge poslove iz domena svoje stručnosti.

 

Mjesto obavljanja rada  :

JU „Narodna apoteka“ Maglaj, organak u Domu zdravlja Maglaj i depoi apoteke u naseljenim mjestima:  Ulišnjak, Novi Šeher, Moševac i Liješnica;

 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, rad u smjenama.

Iznos osnovne plaće za magistra farmacije: 1959,05 KM

Nije predviđen probni rad.

 

Opšti i posebni uslovi:

 • -Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine
 • -Da je kandidat stariji od 18 godina
 • -Da kandidat posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost
 • -VSS- završen farmaceutski fakultet za magistra farmacije
 • -Položen stručni ispit za zvanje magistar farmacije
 • -Posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdate od strane nadležne farmaceutske komore
 • -Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • -Poznavanje rada na računaru
 • -Vozačka dozvola B kategorije
 • -Samoinicijativnost, snalažljivost, pouzdanost i odgovornost
 • -Dobre komunikacione i organizacione vještine
 • -Sposobnost timskog rada

 

Sadržaj prijave i dokazi koji se dostavljaju:

 • -Kraća biografija kandidata (CV)
 • -Izvod iz matične knjige rođenih
 • -CIPS prijava
 • -Uvjerenje o državljanstvu
 • -Diploma završenog farmaceutskom fakultetu
 • -Važeća licenca nadležne farmaceutske komore ,
 • -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od nadležnog ministarstva
 • -Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • -Ljekarsko uvjerenje ( dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti )

 

Dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijava mora biti u pismenoj formi i svojeručno potpisana od strane kandidata.

Prijava treba da sadrži kao prilog dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

Izbor kandidata obaviti će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom dijelu ispita za magistra farmacije.

Kandidati za radno mjesto magistra farmacije će pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita,o čijim terminima će biti blagovremeno obaviješteni  dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata.

 

Literatura za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita:

Korištena literatura na Farmaceutskom fakultetu za magistra farmacije:

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( „Sl.novine FBiH“ br. 46/10 i 75/13).

Zakon o apotekarskoj djelatnosti ( „Sl.novine F BiH br. 40/10)

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ( „SL.glasnik BiH“ br. 58/08)

 

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu, a bit će objavljen i na web stranici osnivača i proslijeđen JU „Službe za zapošljavanje ZE-DO Kantona“.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu apoteke:

 

JU „NARODNA APOTEKA MAGLAJ“

Viteška 9

MAGLAJ

sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

 

 

Azra Nalić,032/604-100

Kontakt osoba za dodatna pojašnjenja: