• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.10.2023

KONKURS za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023/2024. godinu

 

 

Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona  r a s p i s u j e

 

KONKURS

za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023/2024. godinu

 

 

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
 2. ratni vojni invalidi;
 3. demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;
 4. članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
 5. članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 6. djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
 7. djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
 8. djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.

 

Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi imaju:

1. djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;

2. djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu - do navršene 30.godine života; 

3. djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti - do navršene 30.godine života.

 

 Pravo učešća na konkursu lica iz tačke I i II imaju pod uvjetom:

 1. da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
 2. da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
 3. oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
 4. čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 769,60 KM (80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
 5. da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

      Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

      Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate - dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.

 

Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

 1. koji imaju status apsolventa;
 2. koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
 3. koji su na vanrednom studiju;
 4. koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
 5. koji su studenti II ciklusa studija u radnom odnosu;
 6. koji su upisali studijsku godinu po osnovu bezuslovnog upisa, odnosno po osnovu člana 124. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju ZDK („Službene novine ZDK“ br. 6/09, 09/13, 13/13, 04/15, 05/18, 4/19 i 19/20)

 

Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu ostvarenih bodova primjenom slijedećih kriterija:

 1. ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
 2. socijalno-ekonomska situacija;
 3. ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su  odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica, objavljenih na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

 1. Izbor kandidata bez bodovanja:
 2. kandidati iz stava I. tačka a) do tačke e) i stava II.;
 3. djeca ratnih vojnih invalida sa procentom invaliditeta 70% i više;
 4. kandidati sa procentom invaliditeta 70% i više.

 

Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze :

 1. dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
 2. uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
 3. potvrdu o redovnom studiju;
 4. dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini sa ovjerenom kopijom stranice indeksa koja sadrži podatke o ovjeri posljednjeg semestra);
 5. dokaz o nezaposlenosti studenta II ciklusa (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika-studenta, odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
 6. ovjerenu kućnu listu;
 7. uvjerenje o prosječnim prihodima zaposlenih za posljednja tri mjeseca računajući do dana objave konkursa ili ček za penzionere, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva (uvjerenje nadležne Poreske ispostave o statusu osiguranika odnosno da se isti ne vodi u jedinstvenom sistemu uplate doprinosa);
 8. ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
 9. ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 10. ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu;
 11. izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog roditelja), a za razvedene roditelje pravosnažnu presudu o razvodu braka;
 12. rješenje nadležne institucije o procentu invaliditeta studenta-aplikanta i članova njegove porodice.

 

 Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

  Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.