• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.10.2023

Javni poziv za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena i pripadnika drugih marginaliziranih grupa

 

Podrška marginaliziranim grupama u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjerena ka poticaju marginaliziranih grupa da same osnivaju preduzeća ili obrt.

Organizaciju ovog programa vodi Općina Maglaj na temelju ciljeva iz strateških dokumenata. Ovim programom su definirane pojedinosti u smislu uvjeta za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog poslovnog plana.

Općina Maglaj raspisuje ovaj Javni poziv na temelju Preduzetničkog fonda za marginalizirane grupe žena i pripadnike drugih marginaliziranih grupa nastalog udruženim sredstvima Općine Maglaj i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

 

Ko može aplicirati?

Na konkursu mogu učestvovati zainteresirani aplikanti, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici odnosno vlasnici registriranog biznis i nisu to nikada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe, sa prebivalištem na području općine Maglaj, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizirati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području općine Maglaj.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća marginaliziranih grupa i to:

 

 • -žrtava nasilja,
 • -samohranih roditelja,
 • -nezaposlenih mladih do 35 godina,
 • -dugoročno nezaposlenih ne uzimajući u obzir godine starosti,
 • -osoba s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom,
 • -osoba iz ruralnih sredina, te
 • -osoba koje su na neki drugi način marginalizirane.

 

Koliki može biti iznos traženih sredstava?

Iznos traženih sredstava po prijavi ne može biti manji od 10.000,00 KM, niti veći od 12.000,00 KM.

 

Ko ne može aplicirati?

Javni poziv je namjenjen podršci marginaliziranim grupama, te se prijave pojedinaca koji nisu obuhvaćeni ovim Javnim pozivom neće uzeti u razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave se nećeu zimati u razmatranje. Aplicirati ne mogu osobe koje su bile vlasnici nekog biznisa, čak i ako je taj biznis u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv odjavljen.

 

Kakva ideja se može obraditi kroz poslovni plan?

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, uz uslov da se realizira na području općine Maglaj.

Biznis ideje koje se ne mogu finansirati iz Javnog poziva i koje neće biti podržane su:

 • -biznis čije djelovanje, proizvodi ili usluge štete životnoj sredini;
 • -biznis koji se bavi proizvodnjom, prodajom ili prerađevinom duhana;
 • -biznis koji se bavi proizvodnjom ili prodajom alkoholnih pića ili artikala sa sadržajem alkohola;
 • -biznis koji se bavi proizvodnjom ili prodajom oružja i municije;
 • -biznis koji se bavi igrama na sreću;
 • -biznis koji se bavi trgovinom i ugostiteljstvom (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode);
 • -biznis koji se bavi neetičnim i riskantnim djelatnostima.

 

Zamišljenu poslovnu ideju treba pretočiti u poslovni plan prema originalnom obrascu prijave. Odgovornost za originalnost poslovne ideje isključivo je na podnosiocu ideje.

 

Šta se može finansirati podrškom Općine Maglaj i USAID/INSPIRE-a?

Općina Maglaj i USAID/INSPIRE za uspješno ocijenjene bisnis planove mogu osigurati:

 • -troškove registracije firme;
 • -troškove fiskalizacije;
 • -dio ili u cijelosti troškove zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • -dio ili u cijelosti troškove knjigovodstvenih usluga u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • -trošak minimalnih poreza i doprinosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • -dio ili u cijelosti troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine odobrenih sredstava;
 • -dio ili u cijelosti promotivne troškove do visine odobrenih sredstava;
 • -dio ili u cijelosti troškove nabavke poljoprivrednih sirovina, stoke i peradi do visine odobrenih sredstava;
 • -dio ili u cijelosti troškove nabavke nove opreme, mašina, alata, materijala do visine odobrenih sredstava.

 

Napomena: Sve nabavke osim stoke i peradi, moraju biti realizirane sa pravnim licem.

 

Kriteriji za vrednovanje poslovnih planova

Komisija će izvršiti vrednovanje poslovnih planova prema jedinstvenim kriterijima.

 

Pozitivni kriteriji:

 • *da je ispoštovana procedura za pisanje poslovnog plana;
 • *da će biznis djelovati u sektorima za kojima postoji potreba;
 • *da je realizacija biznisa u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

 

Kriteriji za ocjenu kvalitete poslovnog plana u okviru sljedećih segmenata (detaljnije obrazloženi u okviru obrasca za ocjenjivanje poslovnog plana):

 • *poslovna ideja;
 • *broj zaposlenih;
 • *proizvod / usluge;
 • *analiza tržišta;
 • *marketinški plan;
 • *finansijski plan i investicioni plan.

 

c) Eliminatorni kriteriji:

 • *poslovni plan nije dostavljen u naznačenom roku;
 • *nedostaju formalni uvjeti za kandidiranje poslovnog plana (nepotpuna ili netačna dokumentacija);
 • *poslovni plan nije popunjen u potpunosti;
 • *biznis se ne realizira na području općine Maglaj;
 • +realizacija biznisa ugrožava životnu sredinu i nije u skladu sa svim važećim zakonima o zaštiti životne sredine;
 • *biznis je ranije bio registriran u vlasništvu aplikanta i nakon toga odjavljen;
 • *aplikant je ranije koristio grant sredstva za sufinansiranje samozapošljavanja;
 • *uži članovi porodice aplikanata i osobe povezane sa aplikantom u trenutku prijave imaju ili su u posljednja 36 mjeseca imali registriranu istu ili sličnu djelatnost;
 • *aplikant je osuđivan za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • *biznis ideja koja ovim Javnim pozivom nije dozvoljena za finansiranje;

 

Obrazac za ocjenjivanje poslovnog plana

 

Vrsta djelatnosti

 

Proizvodnja

40

Intelektualne usluge / IT

35

Usluge

30

Poljoprivreda

20

 

Broj zaposlenih

 

1

10

2

20

3 - 4

30

5 i više

40

 

Ocjena poslovne ideje

 

Odlična

30

Dobra

20

Uvjetno dobra

10

 

Ocjena biznis plana

 

Odličan

20

Dobar

10

Uvjetno dobar

5

 

Utjecaj na okolinu

 

Ekološki čista proizvodnja

15

Potrebna reciklaža

5

 

Inovativnost

 

Djelatnost ne postoji

30

Djelatnost slabo zastupljena

20

Djelatnost postoji

10

 

Prva faza

Javni poziv je otvoren od 11.10.2023 godine, a prijem aplikacija će se vršiti do 10.11.2023. godine do 16.00 sati.

 

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 29.11.2023. godine, nakon čega će se donijeti konačna odluka o izboru.

 

Treća faza

Sklapanje ugovora s podnosiocima zahtjeva u kojima će se definirati prava i obaveze Općine Maglaj, USAID/INSPIRE-a i podnosioca aplikacije.

Ugovor sa odabranim aplikantima će se potpisati na maksimalan period od godinu dana. Odabrani aplikanti će imati ugovornu obavezu da u roku od maksimalno dva mjeseca (60 dana) od dana potpisivanja ugovora pravno registriraju svoju djelatnost kao obrt ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Odabrani aplikanti će imati ugovornu obavezu da budu vlasnici registrirane, osnovne djelatnosti i uposlenici te djelatnosti.

 

Isplata sredstava korisnicima

Isplata sredstava uslijedit će nakon potpisivanja tripartitnih ugovora sa odabranim aplikantima, kojim će biti definiran način plaćanja. Sredstva će biti uplaćena direktno na račun prvi put registriranih biznisa podržanih korisnika granta.

U skladu sa Sporazumom između vlade SAD i BiH o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za BiH, za nastale troškove po osnovu potpisanog ugovora, koji se finansiraju iz udjela sredstava USAID/INSPIRE-a, moguće je provesti proceduru u svrhu povrata PDV-a.

 

Tajnost i povjerljivost plana

Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Komsije za ocjenjivanje i zaposleni u Općini Maglaj, te druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

 

Informativna radionica

Općina Maglaj i USAID/INSPIRE će tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresirane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Termin edukacije: 24.10.2023. godine., 10.00 sati u sali Općinskog vijeća Maglaj

 

Ciljevi javnog poziva

 • -Probuditi preduzetnički duh među marginaliziranim grupama;
 • -Motivirati početnike i kreativne pojedince s inovativnim i provedivim poslovnim idejama;
 • -Obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti;
 • -Omogućiti stvarno pokretanje vlastitog biznisa.

 

Dokumentacija koja se dostavlja najavni poziv:

 • -prijavni obrazac za finsiranje biznisa;
 • -kopiju lične karte;
 • -original ili ovjerena kopija prijave o prebivalištu (CIPS);
 • -original ili ovjerena kopija uvjerenja sa biroa za zapošljavanje; ukoliko aplikant nije na birou popunjava pismenu izjavu da se ne nalazi na birou za zapošljavanje i u tom slučaju dostavlja uvjerenje porezne ispostave da nije porezni obaveznik;
 • -ovjerena izjava da aplikant nije imao registriranu djelatnost, kao i da uži članovi porodice aplikanata i osobe povezane sa aplikantom u trenutku prijave nemaju u posljednja 36 mjeseca nisu imali registriranu istu ili sličnu djelatnost;
 • -ovjerena izjava da aplikant ranije nije koristio grant sredstvaza sufinansiranje samozapošljavanja;
 • -ovjerena izjava da aplikant nije osuđivan za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
 • -dodatne dokaze o pripadnosti kategoriji marginaliziranih grupa, npr.:
  • ukoliko je aplikant žrtva nasilja, kao dokaz dostavlja kopiju rješenje općinskog Suda;
  • ukoliko je aplikant samohrani roditelj, kao dokaz dostavlja rodni list djeteta i smrtni list za supružnika/presudu;
  • ukoliko je aplikan tosoba s invaliditetom ili sa djetetom sa invaliditetom dostavlja kao dokaz nalaz ljekarske komisije i uvjerenje Centra za socijalni rad;
  • ukoliko je aplikant osoba iz ruralne sredine, kao dokaz dostavlja CIPS;
  • ukoliko je aplikant osoba koja je na neki drugi način marginalizirana, dostavlja dokaz koji to potvrđuje.

 

Svi originalni ili ovjereni dokumenti koji se dostavljaju na Javni poziv, izuzev dokaza o pripadnosti kategoriji marginaliziranih grupa, ne mogu biti stariji od datuma raspisivanja Javnog poziva.

 

Kontakt: Omar Fazlić         

Telefon: 032/465-821

E-mail: omar.fazlic@maglaj.ba

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati preporučenom poštom na adresu:

Općina Maglaj

Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva

Viteska 4

74250 Maglaj

ili predati lično u šalter sali Općine Maglaj.

 

Na pošiljku staviti naznaku:

Za Komisiju za ocjenjivanje prijava dostavljenih po pozivu finansiranja start-up biznisa marginaliziranih grupa

NE OTVARATI

 

Prilog ovog Javnog poziva je je prijavni obrazac za finansiranje biznisa Dodatak I.

Download