• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.09.2023

31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa sjednice Kolegija Općinskog vijeća Maglaj, održanog dana 27.09.2023. godine, sazivam 31. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za petak, 06.10.2023. godine, sa početkom u 15,00 sati, u sali Općinskog vijeća Maglaj.


Za sjednicu predlažem:

Verifikacija zapisnika sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane dana 07.09.2023. godine.

DNEVNI RED

1. Izbor rukovodstva Općinskog vijeća Maglaj:
a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Maglaj Download
b) Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Maglaj Download
c)Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Maglaj Download

2. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj Download

3. Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj Download

4.
a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj Download
b) Prijedlog Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj Download
c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj (Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj) Download

5. Plan i program održavanja sistema javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu Download

6. Izvještaj o održavanju i sanaciji javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima Download

7. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Općine Maglaj 2021.-2027. – Izvještaj o razvoju za 2022. godinu Download

8. Informacija o realizaciji preporuka revizije Općine Maglaj za 2020. godinu. Download

Vijećnička pitanja i inicijative.