• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.09.2023

Javni oglas za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 9. Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj 2/17), članom 2. Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj 2/21), te članom 3. Rješenja Općinskog vijeća, broj 02-04-986/23 od 08.06.2023. godine, Komisija za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj objavljuje

 

JAVNI OGLAS

Za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjenu poziciju

u reguliranom organu Općine Maglaj

 

 

I  Naziv pozicije

Upravni odbor JU Dom zdravlja – 1 (jedan) član

Jedan član Upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača.

 

II Opis pozicije

Upravni odbor

Upravni odbor ustanove:

 • -donosi statut Doma zdravlja,
 • -imenuje i razrješava direktora odnosno v.d. direktora Doma zdravlja i utvrđuje njegovu platu, imenuje Etički omitet i druge organe Doma zdravlja u skladu sa zakonom,
 • -utvrđuje planove rada i razvoja i mjere njihove sprovođenje,
 • -utvrđuje godišnji program rada,
 • -donosi finansijski plan i usvaja polugodišnji i godišnji obračun,
 • -donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja,
 • -odlučuje o svim pitanjima djelatnosti radi koji je Dom zdravlja osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Doma zdravlja,
 • -donosi odluke o godišnjem popisu stanja sredstava Doma zdravlja,
 • -odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim ustanovama i preduzećima,
 • -donosi odluke o kreditiranju ili uzimanju kredita i o investicijama,
 • -odlučuje o kupoprodaji i otpisu stalnih sredstava i sredstvima opšte potrošnje iznad vrijednosti 5.000 KM,
 • -usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad Direktora,
 • -rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
 • -odlučuje o stručnom usavršavanju radnika (edukacija) za koje se potpisuje poseban ugovor u skladu sa aktima Doma zdravlja,
 • -odlučuje o dodjeli stipendija za deficitaran kadar,
 • -odgovara osnivaču za rezultate rada Doma zdravlja,
 • -odlučuje o prigpovoru radnima u drugom stepenu na rješavanje, kojim je drugi orgsn, određen Statutom Doma zdravlja, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz reda radnih odnosa,
 • -podnosi osnivaču najmanje jedan put godišnje izvještaj o poslovanju Doma zdravlja,
 • -vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Doma zdravlja.

 

Mandat članova Upravnog odbora je do isteka mandata imenovanom Upravnog odbora uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad predsjednika i članova Upravnog odbora utvrđuje se u skladu sa općim aktima ustanove, a ista se isplaćuje iz sredstava ustanove.

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj treba da ispunjavaju opće i posebne uslove.

 

III Opći uslovi

Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju slijedeće opće uslove:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

4. da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13),

6. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/08),

7. da nema privatni i/ili finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

8. da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa imenovanjem na dužnost u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,

9. da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri.

 

IV Posebni uslovi

Kandidati za imenovanje/ nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Općine Maglaj treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 

Za članove Upravnog odbora:

Posebne uslove/uvjete propisane odgovarajućim zakonom koji reguliše oblast zakoju je osnovan i  registrovan regulirani organ, odnosno uvjete za određenu poziciju u reguliranom tijelui (ili):

1. VSS, VII stepen stručne spreme, dokaz o završenom visokom obrazovanju, odnosno prvog (najmanje 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Izuzetno, posebni uslov može biti VŠS ili SSS –stručne spreme, kada je očigledno neophodno osigurati sastav reguliranih tijela predstavnika građana, roditelja, zaposlenika, korisnika i sl,

2. najmanje tri (3) godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno pet (5) godina nakonsticanja VŠS ili SSS,

3. da nije član nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog privrednog društva ili institucije,

4. da nije vlasnik ili član uprave nekog privrednog društva ilii institucije,

5. komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

6. sposobnost tumačenja propisa iz oblasti za koju je regulirani organ osnovan,

7. sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,

8. poželjno poznavanje stranih jezika.

Prilikom procjene posebnihu slova/uvjeta, kriteriji navedeni pod tačkamaod e) do g) izrazit će se u bodovima od 1-5.

 

V Spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto za podnošenje prijava

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju :

 • *izvod iz matične knjige rođenih,
 • *dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome),
 • *dokaz o random iskustvu (uvjerenje o random iskustvu),
 • *uvjerenje o državljanstvu,
 • *potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uvjeti alineja c), d), e), f), g), h) ii) i tačke IV Posebni uvjeti alineja c) i d).

 

Za dokazivanje određenih općih i posebnih uslova, kandidati mogu preuzeti obrazac izjave u zgradi Općine Maglaj, kancelarija broj 16.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 mjeseci.

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave Oglasa u “Službenim novima Federacije BiH”.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni imogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Dnevni avaz”, web stranici Općine Maglaj (www.maglaj.ba), Oglasnoj ploči Općine Maglaj i RTV Maglaj.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 dana od dana objave Oglasa u “Službenim novima Federacije BiH”.

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno na slijedeću adresu:

 

Općina Maglaj,

Komisija za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj

Viteška ulica br. 4,

Maglaj,

Sa  naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (JU Dom zdravlja Maglaj) – NE OTVARATI”.