• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.09.2023

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju gljiva šampinjona i bukovača na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćeni tekst („Službene novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 13/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 6/23), Općinski načelnik objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju gljiva šampinjona i bukovača na području općine Maglaj

 

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju gljiva šampinjona i bukovača na području općine Maglaj u 2023.godini.

Pravo na podršku u ovoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači gljiva (šampinjona i bukovača) sa područja općine Mglaj koja su u 2023. godini imali proizvodnju jestivih gljiva za tržište sa ulaganjem u proizvodnji tokom 2023. godine i koji svoju djelatnost obavljaju kao registrirani obrt – srodna djelatnost.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10.2023. godine.

Visina poticaja za navedenu proizvodnju iznosi 10,00 KM/toni komposta.

Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, zavisno od zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

     

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI,  I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

PROIZVODNJA GLJIVA  (ŠAMPINJONA I BUKOVAČA)

 

Poljoprivredni proizvođači gljiva (šampinjona i bukovača) koji su u 2022. godini imali proizvodnju jestivih gljiva za tržište sa ulaganjem u proizvodnji tokom 2022. godine i koji svoju djelatnost obavljaju kao registrirani obrt – srodna djelatnost).

1.      Zahtjev,

2.      Lista korištenja iz RPG-a i RK,

3.      Fiskalni račun i poreska faktura izdata na ime podnosioca zahtjeva za kupljene vreće proizvodne jedinice – komposta,

4.      Virman o izvršenom plaćanju ili Izvod iz banke o izvršenoj uplati od strane obrta,

5.      Potvrda o aktivnom tekućem 

            računu.

 

 3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 25.10.2023. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2023. godine.