• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  25.09.2023

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za nabavku mehanizacije i priključaka za poljoprivredu

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 13/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 6/23), Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za nabavku mehanizacije i priključaka za poljoprivredu

 

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za nabavku mehanizacije i priključaka za poljoprivredu na području općine Maglaj u 2023.godini.

Pravo na podršku imaju poljoprivredni proizvođači sa područja općine Maglaj koji su u period od 01.09.2022. godine do objave Javnog poziva nabavili novu mehanizaciju i priključke  za biljnu proizvodnju u vrijednosti od 2.000,00 KM i više.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 10.2023. godine.

Podrška za navedenu proizvodnju iznosi 10% od ukupne vrijednosti kupljenog. Maksimalan iznos podrške je 500,00KM/korisniku.

Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, zavisno od zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata  na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

           

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI,  I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

NABAVKA MEHANIZACIJE I PRIKLJUČAKA ZA POLJOPRIVREDU

 

Nabavka nove mehanizacije i priključaka u vrijednosti od 2.000,00  KM i više u periodu od 01.09. 2022. god. do objave Javnog poziva   za obavljanje poljoprivredne proizvodnje na području općine Maglaj.

1.      Zahtjev,

2.      Lista stoke i lista korištenja iz RPG-a i RK,

3.      Fiskalni račun i poreska faktura izdata na ime podnosioca zahtjeva za kupljenu mehanizaciju i priključke.

4.      Virman o izvršenom plaćanju ili izvod iz banke o izvršenoj uplati od strane obrta.

5.      Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 25.10.2023. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2023. godine.