• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.09.2023

Javni poziv za pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza sa područja općine Maglaj

 

Općina Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/19 od 30.09.2019. godine),

 

JAVNO POZIVA

PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA

SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ

 

Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje taksiprijevoza sa područja općine Maglaj da podnesu zahtjev za raspored taksivozila na slobodna taksistajališta za 2024. godinu.

Zahtjev za raspored taksivozila se podnosi za sljedeće slobodno taksistajalište:

       -taksistajalište “KOD GRADSKOG MOSTA”- I kategorija na 1 stajališno mjesto.

       -taksistajalište “KOD DOMA ZDRAVLJA”- I kategorija na 1 stajališno mjesto.

       -taksistajalište “KOD AUTOBUSKE STANICE”- I kategorija na 3 stajališna mjesta.

 

Napomena:

Ukoliko se na Javni poziv za raspored taksivozila na slobodna taksistajališta prijavi taksiprijevoznik koji ima već utvrđen raspored za jedno ili više vozila bodovanje će se vršiti na sljedeći način:

Za prvo prijavljeno vozilo broj bodova se dobije tako što se broj bodova za to vozilo sa Osnovne rang liste umanji za broj koji se dobije množenjem broja već raspoređenih vozila sa brojem 5, za drugo prijavljeno vozilo utvrđeni broj bodova za prvo prijavljeno vozilo umanjen za 5 bodova, za treće prijavljeno vozilo umanjen za 10 bodova, za četvrto prijavljeno vozilo umanjen za 15 bodova itd.

Taksiprijevoznici su uz zahtjev za raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima   dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) pravna lica:

 • -aktuelni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju djelatnosti,
 • -prijava penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača za uposlene vozače,
 • -uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
 • -uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.
 • -dokaz o uplati općinske administrativne takse u iznosu od 5,00 KM

 

b) fizička lica:

 • -zahtjev za raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima za 2024. godinu,
 • -važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksiprijevoza,
 • -potvrdu o prebivalištu na području općine Maglaj,
 • -uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
 • -uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) na osnovu kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza, i
 • -dokaz o uplati općinske administrativne takse u iznosu od 5,00 KM

Izuzetno, pored navedene dokumentacije, fizičko lice koje podnosi zahtjev za raspored dva vozila na slobodnim taksistajalištima kao i fizičko lice koje ima već utvrđen raspored za jedno vozilo a podnosi zahtjev za raspored drugog vozila na slobodnim taksistajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksivozača.

Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Komisija neće razmatrati nego će ih svojim rješenjem odbaciti.

Raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima se dodjeljuje za 2024. godinu.

Godišnja naknada za upotrebu i korištenje taksistajališta je:

 • -60,00 KM za upotrebu i korištenje taksistajališta I  kategorije,

 

Uplata se vrši na račun općine Maglaj, broj: 1990460003251634 otvoren kod Sparkasse Bank d.d. Agencija Maglaj, vrsta prihoda: 722449 – Ostale općinske naknade.

Rok za podnošenje zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajalištima je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Općine Maglaj“.

Zahtjev za raspored taksivozila na taksistajalištima se preuzima u kancelariji br. 40. Općina Maglaj, dostavlja lično na Protokol Općine Maglaj ili putem pošte na adresu:

Općina Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, Komisija za provođenje javnog poziva za raspored taksivozila na slobodnim taksistajalištima za 2024. godinu, ul. Viteška br. 4., Maglaj, u zatvorenoj koverti sa naznakom „OTVARA KOMISIJA“

Ovaj javni poziv bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Maglaj“, na oglasnoj ploči Općine, na službenoj web stranici općine www.maglaj.ba i u dnevnom listu „Avaz“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva ili na telefon broj: 032/465-821.