• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  14.09.2023

Ponovljeni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj

 

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima (Službene novine FBiH br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 12. Zakona o javnim preduzećima (Službene novine FBiH broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 339. stav (2) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH 81/15, 75/21), člana 23. Statuta KJD d.o.o. Maglaj br. OPU 523/09 i člana 5. Odluke utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora KJD d.o.o. Maglaj i teksta javnog konkursa broj 01-1312-4-1/23 od dana 11.09.2023. godine, Nadzorni odbor KJD d.o.o. Maglaj raspisuje:

 

PONOVLJENI JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG DRUŠTVA

 D.O.O. MAGLAJ

 

Objavljuje se ponovljeni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj na period od 4 godine.

Položaj, ovlaštenja, prava, obaveze i naknada direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora u skladu sa važećim propisima.

Opis pozicije/poslova

Direktor organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo, odgovara za zakonitost poslovanja, utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku, predlaže i poduzima mjere, izdaje naloge i uputstva kojima se osigurava funkcionisanje i sigurnost Društva, izvještava Nadzorni odbor Društva na njegov zahtjev, osigurava provedbu Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata društva, osigurava provedbu propisa za postupak javnih nabavki, donosi Pravilnik o radu i akt o načinu utvrđivanja odgovornosti zaposlenika za povrede radne obaveze, kao i ostale opće akte, priprema prijedloge o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka, zastupa Društvo prema trećim licima, obavlja i druge poslove predviđene pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove za imenovanje:

a) Opći uslovi

-da je državljanin BiH,

-da nije mlađi od 18 godina,

-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa,

-da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,

-da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup nespojivo sa dužnošću u pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne prije dana objavljivanja konkursa,

-da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljati aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

-da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH, broj:12/03,34/03 i 65/13),

-da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora, ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu,

-da nije u sukobu interesa, u ličnom ili profesionalnom odnosu sa Društvom u kojem aplicira na poziciju direktora,

-da nije član organa zakonodavne,izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine,

-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova direktora.

b) Posebni uslovi

-da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS),

-da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

-da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa, u skladu sa odredbama

Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15,60/16, 88/17 i 19/22),

-da posjeduje menadžerska znanja i iskustva za izvršenje operativnih i poslovnih potreba društva.

Prilikom procjene menadžerskih znanja i iskustva za izvršenje operativnih i poslovnih potreba društva, u obzir će biti uzeto sljedeće:

 1. Plan i program razvoja preduzeća za period od 4 (četiri) godine
 2. Komunikacijske, organizacijske i rukovodne sposobnosti
 3. Poznavanje propisa iz oblasti komunalnih djelatnostii upravljanja privrednim društvima
 4. Certifikati, preporuke, potvrde i druga dokumenta relevantnih organizacija i institucija, koja mogu pokazati posjedovanje menadžerskih sposobnosti kandidata.

Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu na javni konkurs, koja treba da sadrži kraću biografiju sa kontakt informacijama (adresa, broj telefona, e-mail adresa ukoliko istu posjeduju) priložiti original dokumente ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata koji su dokaz ispunjavanja općih i posebnih uslova traženih konkursom i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ,
 2. Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi),
 3. Dokaz o radnom iskustvu u struci,
 4. Certifikat o završenom usavršavanju izdat od strane nadležnog organa, u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22). Kandidat koji ne posjeduje certifikat o završenom usavršavanju dužan je dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da će u roku od šest mjeseci od dana imenovanja proći stručno usavršavanje predviđeno Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornog odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o svom statusu kao kandidatu u postupku usavršavanja iz člana 7a Uredbe,
 5. Plan i program razvoja preduzeća za period od četiri godine,
 6. Potpisane izjave, ovjerene od nadležnog organa za okolnosti iz tačke 3.,4.,7.,8.,9.,10. Općih uslova,
 7. Certifikate, preporuke, potvrde i druga dokumenta relevantnih organizacija i institucija, koja mogu pokazati posjedovanje menadžerskih sposobnosti kandidata, ukoliko iste posjeduju.

Napomena

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen intervju u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Sa kandidatima koji ne ispunjavaju uslove, odnosno čije prijave budu nepotpune i/ili neblagovremene,  u gore navedenom roku se neće stupiti u kontakt i neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja dostaviti uvjerenja nadležnih organa iz tačke 5. i 6. Općih uslova, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U postupku donošenja odluke o imenovanju direktora obavezna je prethodna saglasnost Osnivača.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja konačne odluke.

Javni konkurs će se objaviti u Službenim novinama FBiH i dnevnom listu Oslobođenje, a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

KJD d.o.o. Maglaj,Nadzorni odbor, Ulica mladih br.4, 74250 Maglaj sa naznakom:

“Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj- NE OTVARATI”