• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.09.2023

Sutra 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

 

Trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana sutra, 07.09.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 16:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži šesnaest tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Pervan Zorana, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Omerdino Polje“, po zahtjevu Bećirović Sulje, Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“, po zahtjevu Budimir Marinka, Prijedlog Odluke o prihvatanju poklona nekretnine-zemljišta (po ponudi Omersoftić Aziza), Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom Šahman (Hasib) Sadiku iz Maglaja, radi oblikovanja građevinske parcele, te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Zenica za izvođenje radova na polaganju podzemnog 0,4 kV kabla preko dijela nekretnine upisane kao javno dobro

Također, predviđeno je razmatranje: Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Prijave za registraciju u postupku promjene lica ovlaštenog za zastupanje Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj, kod nadležnog registarskog suda, Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja općine Maglaj za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju/organiziranju općinskih službi za upravu Općine Maglaj, Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Maglaj, Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine, Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2023. godine, Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj, Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj, te Informacija o toku postupka imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj.