• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2023

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćeni tekst („Službene novine općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 13/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 6/23), Općinski načelnik  objavljuje

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj

 

 

1. PREDMET POZIVA

 

  • *Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za plasteničku proizvodnju na području općine Maglaj u 2023.godini.
  • *Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače koji imaju zasnovanu plasteničku proizvodnju povrća, rasada, cvijeća i dr. na površini od 200 m2 i više.
  • *Rok za podnošenje zahtjeva je 08.2023. godine.
  • *Podrška za navedenu proizvodnju iznosi 0,70 do 1,00 KM/1m2  plastenika (visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim  

 

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI  I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

PLASTENIČKA

PROIZVODNJA POVRĆA

 

Zasnovana plastenička proizvodnja na površini od 200 m2 i više na jednoj parceli na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu.

1. Zahtjev,

2. Lista korištenja iz RPG-a i RK,

3. Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

4. Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta, odnosno sudskog rješenja (za d.o.o.)

5. Potvrda o aktivnom tekućem  računu.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 04.08.2023. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2023. godine.