• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2023

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju bundeve za koštice na području općine Maglaj

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj – prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 13/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2023. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj 6/23), Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju bundeve za koštice na području općine Maglaj

 

 

1. PREDMET POZIVA

 

  • *Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju bundeve za koštice na području općine Maglaj u 2023.godini.
  • *Pravo na podršku u ovoj proizvodnji imaju poljoprivredni proizvođači koji su zasnovali proizvodnju bundeve za koštice od 1 dunuma i više.
  • *Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.2023. godine.
  • *Podrška za navedenu proizvodnju iznosi 100,00 KM/dunumu zasađenih površina.
  • *Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, zavisno od zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

 

Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata  na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

           

      VRSTE  POTICAJA , KRITERIJI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

PROIZVODNJA BUNDEVE ZA KOŠTICE

 

Zasnovana proizvodnja bundeve za koštice  od 1 dunuma i više na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu.

1. Zahtjev,

2. Lista korištenja iz RPG-a i RK,

3. Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta ili sudskog rješenja za d.o.o.

4. Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

5. Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola Općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija Zapisnikom će utvrditi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja naredne dvije godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 04.08.2023. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2023. godine.