• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.06.2023

Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada i zamjenu azbestnih krovova u užem gradskom jezgru

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 51/09), člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj” br. 8/07, 3/08, i 6/08 ) i Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2023. godinu („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 13/22), Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE SANACIJE FASADA STAMBENIH ZGRADA I ZAMJENU AZBESTNIH KROVOVA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihove zakonom utvrđene obaveze za finansiranje investicionog održavanja stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja te stoga Općina Maglaj poziva stanare stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja da iskažu interes za sufinansiranje projekata sanacije fasada stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja i zamjene azbestnih krovova, što će doprinijeti ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata i samim tim i manjoj emisiji štetnih gasova kao i poboljšanju kvaliteta zraka.

Budžetom/Proračunom Općine Maglaj za 2023. godinu predviđen je iznos od 25.000,00 KM (dvadesetpet hiljada KM) za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada i zamjenu azbestnih krovova u užem gradskom jezgru.

 

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u Javnom pozivu mogu uzeti svi zainteresovani Kućni savjeti stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja na području užeg gradskog jezgra općine Maglaj.

Prednost imaju objekti kolektivnog stanovanja koji nemaju bespravno izgrađenih balkona ili sličnih dodataka koji izlaze izvan gabaritnih dimenzija objekta (projektnih dimenzija objekta) kao i objekti koji se, zbog velikih oštećenja na fasadi, izgledom ne uklapaju u uređeno uže gradsko jezgro.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti u periodu od 26.06.-07.07.2023. godine, lično na protokolu Općine Maglaj, Viteška ulica br.4., 74 250 Maglaj, svakim radnim danom u periodu od 07,30 do 16,00 sati.

Ispunjen obrazac za prijavu na Javni poziv, koji podnosi zainteresovani Kućni savjet ili pojedinac-ovlašteni predstavnik zainteresovanog Kućnog savjeta, zajedno sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom, potrebno je dostaviti na protokol Općine Maglaj u dva (2) primjerka u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti, preporučeno poštom ili lično, sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za sufinansiranje sanacije fasada stambenih zgrada i zamjenu azbestnih krovova u užem gradskom jezgru, sa naznakom“NE OTVARAJ” na adresu: Općina Maglaj, Viteška ulica broj 4., 74 250 Maglaj, svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati, u periodu od 26.06. do 07.07.2023.godine.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Maglaj, web stranici Općine Maglaj i na RTV Maglaj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

KRITERIJ ZA ODABIR STAMBENIH ZGRADA ZA SUFINANSIRANJE

Odabir stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja će se izvršiti na osnovu ispunjavanja sljedećih kriterija:

- starost objekta ( maksimalno 20 bodova),

- oštećenja na objektu (maksimalno 40 bodova),

- iznos učešća stanara-etažnih vlasnika-Kućnih savjeta u sufinansiranju (max 40 bodova) ili

 1. a) 10-40 % sredstava - 15 bodova,
 2. b) 41-60 % sredstava - 25 bodova,
 3. c) preko 60 % sredstava - 40 bodova,

- zamijenjena stolarija na fasadnim otvorima.

Nakon provedenog postupka po Javnom pozivu utvrdit će se konačna lista odabranih Kućnih savjeta stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja predviđenih za sufinansiranje, koja će se dostaviti Načelniku općine na razmatranje i usvajanje, nakon čega će Komisija za pregled trenutnog stanja i bodovanje prijavljenih Kućnih savjeta stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja obavijestiti odabrane Kućne savjete o rezultatima Javnog poziva.

 

OBAVEZE OPĆINE MAGLAJ

 1. formiranje Komisije za pregled trenutnog stanja i bodovanje prijavljenih Kućnih savjeta stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja,
 1. obezbjeđenje finansijskog udjela, prema predmjeru i predračunu radova odabranog projekta (planirani iznos poticaja je cca 30 % vrijednosti projekta),
 1. Općina Maglaj zadržava pravo promjene procenta finansiranja, ovisno od broja prijavljenih i ispunjavanja kriterija,
 1. imenovanje Internog općinskog nadzornog organa,
 2. uplata finansijskih sredstava od strane Općine Maglaj odabranom Kućnom savjetu na  dostavljeni broj žiro-računa ili pojedincu-ovlaštenom predstavniku Kućnog savjeta sa  otvorenim žiro-računom, nakon dostavljene pisane izjave Internog općinskog nadzornog organa, komisijskog pregleda završenih radova u potpunosti i dostavljenog Zapisnika o primopredaji radova sačinjenog između Općine Maglaj, Kućnog savjeta i Izvođača radova.

 

OBAVEZE ZAINTERESOVANIH KUĆNIH SAVJETA-ETAŽNIH VLASNIKA STANOVA

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz obrazac za prijavu na Javni poziv:

 1. dokaz o postojanju Kućnog savjeta ili izjava o odabranom pojedincu-stanaru objekta koji će biti ovlašteni predstavnik Kućnog savjeta, ovjerena kod nadležnog općinskog organa,
 1. stanari-etažni vlasnici stanova prijavljenog objekta moraju biti saglasni za sufinansiranje  (prikupljeni potpisi etažnih vlasnika koji zajedno imaju minimum 75% površine zgrade u svojim vlasničkim dijelovima ovjereni kod notara ili u organu uprave),
 1. predmjer i predračun radova za sanaciju fasade stambene zgrade ili zamjenu azbestnog krova, urađen od strane ovlaštene firme sa uobzirenim svim pripremnim radovima (demontaža i montaža oluka, postavljanje fasadne skele, demontaža svih kablova, demontaža azbestnog pokrivača i dr. potrebni radovi) i glavnim radovima (izrada termo fasade sa min debljinom termoizolacije 8 cm, zamjena azbestnog pokrivača crijepom ili nekim drugim krovnim pokrivačem sa eventualnom potrebnom rekonstrukcijom postojeće krovne podkontrukcije i dr. potrebnim radovima),
 1. finansijsko učešće u projektu sanacije fasade ili zamjene azbestnog krova (u prijavni  obrazac unijeti tačan iznos),
 1. potvrda o otvorenom žiro-računu Kućnog savjeta ili ovlaštenog predstavnika Kućnog savjeta, ne starija od 15 dana od dana podnošenja prijave Kućnog savjeta na Javni poziv.       

Kućni savjeti stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja koji zadovolje kriterije i budu odabrani i obaviješteni o sufinansiranju od strane Općine dužni su u kancelariju broj 15., najkasnije 7 dana od dana obavještenja odabranog Kućnog savjeta o sufinansiranju, dostaviti Ugovor o izvođenju radova sa odabranim Izvođačem radova, registrovanim za ovakvu vrstu radova i sa tačno definisanim rokom izvođenja radova, koji ne smije biti duži od 90 dana od datuma potpisivanja Ugovora o izvođenju radova sa odabranim Izvođačem radova.

Nakon završetka svih potrebnih građevinskih radova Kućni savjeti su dužni takođe dostaviti svu građevinsku i finansijsku dokumentaciju nastalu prilikom realizacije ovog projekta (dokaz o uplati Izvođaču radova, potpisan i ovjeren građevinski dnevnik Izvođača radova, Izjavu Izvođača radova o izvedenim radovima u skladu sa važećim Zakonom o građenju i dr.).

Ukoliko radovi ne započnu u roku od 20 dana od datuma obavještenja odabranog Kućnog savjeta o sufinansiranju, Komisija za pregled trenutnog stanja i bodovanje prijavljenih Kućnih savjeta stambenih zgrada-objekata kolektivnog stanovanja smatrat će da je predmetni Kućni savjet odustao od prijave na navedeni Javni poziv za sufinansiranje.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u kancelariju Općine Maglaj broj 15. :

Kontakt osoba: Jasmina Alić, ing.građ.;  Enisa Hatičić, dipl.ing.građ. ,

Kontakt telefon: 032/465-822,

e-mail: jasmina.alic@maglaj.ba; enisa.haticic@maglaj.ba.