• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.10.2013

12. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 25.09.2013.godine,

S A Z I V A M
12. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 3.10.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj


Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice OV

DNEVNI RED


1. Prijedlog Odluke o administrativnim taksama na području općine Maglaj Download

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama i tarifi taksa na istaknutu firmu i drugih komunalnih taksa Download

3. Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Maglaj Download

4. Rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta
- Prijedlog Rješenja o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Hamzić (Mustafa) Salih iz Novog Šehera, Download
- Prijedlog Rješenja o formiranju parcele u korist "Džino" d.o.o. Maglaj, građevinska parcela za postojeći objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, Download
- Prijedlog Rješenje o formiranju građevinske parcele za izgrađeni objekat Hadžić (Sulejman) Nehrudin iz Maglaja Download
- Prijedlog Rješenje o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u vlasništvu Topčić (Meho) Ramiz i Topčić (Mehmed) Izeta Download

5. Prijedlog Odluka po podnesenoj ponudi od strane «Zovko Oill» Žepče o prihvatanju/ne prihvatanju ponude za otkup zemljišta Download

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama PROSTORNOG PLANA OPŠTINE MAGLAJ, Download

7. Odluka o izmjeni namjene i razmještaja objekata, parcelacije i građevinskih i regulacionih linija rezervisane poslovne zone A i rezervisane zone B Regulacionog plana Maglaj Centar – Južni dio u Odluci Općinskog vijeća broj: 02-05-1-1011/13 od 06.06. 2013. godine Download

8. Prijedlog Odluke o izmjeni parcelacije na izgrađenom zemljištu u državnoj svojini za područje općine Maglaj za koje je donesen Regulacioni plan Download

9.Prijedlog Odluke o upravljanju izgrađenom Fekalnom kanalizacijom u naselju Misurići Maglaj Download

10. Informacija o dinamici isplate sredstava civilnim udruženjima u tekućoj budžetskoj godini Download

11.Informacija u vezi skica popisnih krugova na području općine Maglaj Download


- Vijećnička pitanja

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić