• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.09.2022

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju kukuruza na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj: 8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu  (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/22), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/22), Općinski načelnik  o b j a v lj u j e

 

 

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju kukuruza

      na području općine Maglaj

 

 

1. PREDMET POZIVA

     - Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju   kukuruza (silažni i merkantilni)  na području općine Maglaj u 2022. godini.  

  • *Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače koji imaju zasnovanu proizvodnju kukuruza (silažni i merkantilni) na vlastitom i/ili zemljištu zakupljenom od strane drugih osoba na području općine Maglaj, na minimalnoj površini od 1 ha (10 dunuma) i više.
  • *Za ovu vrstu proizvodnje mogu se prijaviti poljoprivredni proizvođači koji se bave tovom junadi, svinja i brojlera, a koji istu dokazuju listom stoke iz RPG/RK.
  • *Rok za podnošenje zahtjeva je do 28.10.2022. godine.
  • *Podrška za navedenu proizvodnju iznosi 20,00 KM/dunumu.
  • *Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva).

 

2. PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:

 

1.Poljoprivrednici sa područja općine Maglaj koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji su izvršili upis i imaju prijavljenu proizvodnju u Registru poljoprivrednih gazdinstva i Registru klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

2.Individualni poljoprivredni proizvođači sa područja općine Maglaj koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica, vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.

 

      VRSTE  POTICAJA, KRITERIJI  I POTREBNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POTICAJA

KRITERIJI

DOKUMENTACIJA

 

 

PROIZVODNJA KUKURUZA (MERKANTILNI I SILAŽNI)

Zasnovana proizvodnja kukuruza (merkantilni i silažni) na minimalnoj površini 1ha

(10 dunuma) i više.

Bavljenje tovom junadi, svinja i brojlera.

 

1.      Zahtjev,

2.      Lista stoke i lista korištenja zemljišta iz RPG/RK.

3.      Dokaz o vlasništvu nad                       parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a,

4.      Potvrda o aktivnom tekućem računu.

 

 

3. PROVEDBA POSTUPKA

Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola općine Maglaj.

Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Općinskom načelniku koji donosi odluku o isplati poticaja.

U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.

Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 28.10.2022. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2022. godine.