• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  09.09.2022

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos

 

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu,člana 10. Pravilnika o radu apoteke, člana 31. Statuta apoteke i odluke direktora o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme broj: 61/22 od 13.06.2022. godine, direktor apoteke raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos

 

Objavljuje se javni oglas za slijedeće radno mjesto:

 

Magistar farmacije – 1 ( jedan ) izvršilac na određeno vrijeme ( 12 mjeseci ).

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

 • Radi na recepturi,na prijemu recepata,kontroli recepata i lijekova i vrši obračun vrijednosti lijeka,
 • Izdaje lijekove prema konkretnom receptu i daje upute pacijentima za njihovo korištenje,
 • Vrši informatičku obradu recepta,taksiranje gotovih i magistralnih lijekova,
 • Vrši izradu magistralnih i galenskih pripravaka i kontroliše rad farmaceuta pripravnika i farmaceutskih tehničara,
 • Vodi knjigu opojnih droga,
 • Obavlja stručne konsultacije,
 • Vrši praćenje proizvodnog programa i asortimana farmaceutske industrije(sa stanovišta upoznavanja novih farmakoloških i kliničkih saopštenja),
 • Vrši prijem robe,po potrebi,
 • Učestvuje u dežurstvima prema rasporedu direktora Apoteke,
 • Učestvuje u inventarisanju,
 • Prisustvuje stručnim sastancima,
 • Obavlja po potrebi i druge poslove iz domena svoje stručnosti.

 

 

Mjesto obavljanja rada: JU „Narodna apoteka“ Maglaj, organak u Domu zdravlja Maglaj i

depoi apoteke u naseljenim mjestima:  Ulišnjak, Novi Šeher,

Moševac i Liješnica;

 

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično, rad u smjenama.

 

Iznos osnovne neto plaće: 1551,15KM

 

Nije predviđen probni rad.

 

Opšti i posebni uslovi:

 

 • Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da je kandidat stariji od 18 godina
 • Da kandidat posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost
 • VSS- završen farmaceutski fakultet
 • Položen stručni ispit za zvanje magistar farmacije
 • Posjedovanje važeće licence za samostalan rad izdate od strane nadležne farmaceutske komore
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Samoinicijativnost, snalažljivost, pouzdanost i odgovornost
 • Dobre komunikacione i organizacione vještine
 • Sposobnost timskog rada

Sadržaj prijave i dokazi koji se dostavljaju:

 

 • Kraća biografija kandidata (CV)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Diploma završenog farmaceutskog fakulteta
 • Važeća licenca nadležne farmaceutske komore
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od nadležnog ministarstva
 • Ljekarsko uvjerenje ( dostavljaju kandidati koji budu izabrani u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti )

Dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

Prijava mora biti u pismenoj formi i svojeručno potpisana od strane kandidata.

 

Prijava treba da sadrži kao prilog dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa.

 

Izbor kandidata obaviti će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog dijela ispita.

 

Kandidati će o terminima pismenog i usmenog dijela ispita biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

 

Literatura za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita:

 • literatura korištena tokom studiranja na farmaceutskom fakutetu.

 

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u javnom glasilu a biće objavljen i na internet stranici Općine Maglaj te proslijeđen Službi za zapošljavanje Zeničko- dobojskog kantona.

 

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu apoteke:

 

JU „NARODNA APOTEKA MAGLAJ“

Viteška 9

MAGLAJ

sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

 

Osoba zadužena za dodatna obavještenja i kontakt telefon:

Azra Nalić, 032/604-100