• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  10.08.2022

"Tri grada, tri parka prirode": Anketa

 

Razvojna agencija Žepče (RAŽ) i Udruženje građana Fojničani Maglaj (UGF) u okviru projekta „Tri grada, tri parka prirode“ (3 cities, 3 nature parks-3C3NP)započinje istraživanje o razvijenosti turističke ponude u Žepču, Maglaju i Zavidovićima u kojem učestvuju i građani.

Istraživanje će doprinijeti izradi Strateškog dokumenta razvoja destinacijskog turizma na ovom području.

Projekt „Tri grada, tri parka prirode“ kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačkeje fokusiran na uspostavu i razvoj jedinstvene turističke destinacije na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići koja se temelji na prirodnim bogatstvima, Matinskog Visa, pećine Mokra Megara i Tajana, te materijalnoj i nematerijalnoj kulturno – povijesnoj baštini.

U cilju uvida u trenutnu situaciju, te identifikacije mogućih pravaca razvoja destinacijskog turizma, provodimo istraživanje o razvijenosti turističke ponude i ukupne razvijenosti turističke destinacije, te pozivamo sve relevantne dionike na popunjavanje on -line anketnog upitnika.

Link Ankete - https://forms.gle/Ym26frZnQxjgH7Dq7

Odgovori koji budu prikupljeni kroz ovo istraživanje će biti korišteni isključivo za potrebe situacione analize u okviru strategije razvoja destinacijskog turizma projektnog područja.

Rok za podnošenje prijava je 30.08.2022. godine, do 24:00 sati.

Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati RAŽ putem telefona 032 880 273 ili e-mail: razepce@gmail.com i UGF putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba.        

EU4BusinessRecovery je projekat Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

Projekat je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine“