• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.05.2022

NAREDBA o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Maglaj – proljetna faza 2022. godine

Na osnovu člana 10. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2022. godine broj: 11-33-6289-1/22 od 19.04.2022. godine i člana 41. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, broj: 8/07, 3/08 i 6/08) d o n o s i mNAREDBU
o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije
na području općine Maglaj – proljetna faza 2022. godine

I

NAREĐUJE SE provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije – proljetna faza 2022. godine na području općine Maglaj u periodu od 16.05.–23.05.2022. godine u skladu sa Programom provođenja preventivne sistematske deratizacije, općina Maglaj – proljetna faza, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica broj: 02-1417/22 od 13.05.2022. godine, a što je u vezi sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2022. godine (PROLJETNA I JESENJA FAZA) – (Kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca), broj: 11-33-6289/22 od 18.04.2022. godine.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradsko naselje),
2. obale površinskih vodotoka u gradskim i prigradskim zonama,
3. centralne zvanične deponije za odlaganje otpada,
4. nezvanična (neorganizovana) odlagališta otpada - smetljišta,
5. vaspitno – obrazovne ustanovei objekti (škole, obdaništa, fakulteti) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacinski proctor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, prostore za skladištenje i pripremu hrane, te pripadajuće površine),
6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih lica,
7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine),
8. Objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine kao što su dvorišta i parkovi),
9. kantonalne institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine),
10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave sa pripadajućim vanjskim površinama, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine),
11. individualni stambeni objekti u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskih naselja, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine),
12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima,
13. objekti za javno vodosnabdjevanje i kanalizaciona mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,
14. objekti i površine svih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju poslovnu djelatnost, (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine),
15. objekti i sredstva javnog saobraćaja,
16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe sa pripadajućim vanjskim površinama (obuhvatajući: podrume, tavane, magacioni prostor, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena odlagališta otpada, te pripadajuće površine),
17. objekti za pružanje usluga javne higijene,
18. Zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi, tavani, magacinski prostori, drvarnici, smetljarnici, dvorišta, garaže),
19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

II

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke I stav 2. tačka 1., 4., 8., 10. i 11., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta općine Maglaj.

Troškovi obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 2., 5., 6., 7., 9. i 12., ove Naredbe finansiraju se iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Troškove obavezne preventivne sistematske deratizacije, koji se odnose na objekte i površine iz tačke tačke I stav 2. tačka 3., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. snose subjekti koji su vlasnici ili posjednici istih, a obavezni su u utvrđenom periodu, organizovati i provesti sistematsku deratizaciju, angažujući ovlašćene izvođače iz člana 12. Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva, odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje DDD („Sl. novine F BiH“, broj: 30/16).

III

 

Isključivo u utvrđenom periodu, ima se organizovati i provesti obavezna preventivna sistematska deratizacija u skladu sa Programom provođenja deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.IV

Obaveznu preventivnu sistematsku deratizaciju za objekte i površine iz svoje nadležnosti organizovat će Općina a sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

V

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su obezbijediti nesmetan rad izvođačima.

VI

Inspekcijski nadzor nad provođenjem obavezne preventivne sistematske deratizacije, u skladu sa članom 57. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vršiti će kantonalna/općinska sanitarna inspekcija.VII

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama općine Maglaj” i putem sredstava informisanja.

 

Naredbu možete preuzeti ovdje.