• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.11.2021

Održana 10.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održana 10.redovna sjednica Općinskog vijeća u Sportskoj dvorani Osnovne škole Novi Šeher. Prema dnevnom redu planirano je petnest tačaka.

Usvojen je Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godinu, Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za fiskalnu 2022.godine, Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 2022 - 2024. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-30.06.2021. godine.

Informacija a) Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.06.2021.godine i b) Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 30.09.2021.godine primljene su k znanju.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu MEGA TAS doo Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu Hrnjić Minadira i Mulaomerović Melise, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“ po zahtjevu Čajić Maria, Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č.br. 652/2 k.o. Novi Šeher (Bašić Suvad), Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č.br. 1581/13 k.o. Liješnica (Salkanović Semir), te Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi, k.č. br. 1581/14 k.o. Liješnica (Salkić Salim). Također, usvojen je Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina i davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini i Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Rakovac. 

Na 10. redovnoj sjednici Informacija o toku izrade Prostornog plana općine Maglaj, Informacija - Akcioni plan 2021-2023 implementacija Analize stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, Informacija o provedbi Odluke o socijalnoj zaštiti na području općine Maglaj, Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Maglaj za 2021.godinu, Informacija o radu obrazovnih ustanova na području općine Maglaj za školsku 2020/2021.godinu i GPR za 2021/2022.godinu, Informacija o djelovanju NVO i drugih civilnih organizacija koje se sufinansiraju, kao i Informacija o stanju sporta i sportskih terena na području općine Maglaj primljene su k znanju.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.