• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.06.2013

8. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj»,broj: 2/09 i 1/13), i zaključka Kolegija od 30.05.2013.godine,


S A Z I V A M
8. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj,
za dan četvrtak, 06.06.2013. godine u 16,00 sati
u sali Dom kulture «Edhem Mulabdić» MaglajVerifikacija zapisnikaDNEVNI RED


1. Operativni Budžetski/Proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2014.godinu i Dokument okvirnog Budžeta /Proračuna za 2014-2016. godinu. Download

2. Informacija o izvršenju Budžeta/praračuna Općine Maglaj za period 1.1. – 31.3.2013. godine Download

3. Odluka o utvrđivanju građevinskih parcela u rezervisanoj poslovnoj zoni A i zoni B Regulacionog plana «Maglaj Centar – južni dio» Download

4.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju prostorno planske dokumentacije kojom se definiše mogućnost i način izgradnje i infrastrukture za prijenos digitalnih podataka na području općine Maglaj Download

5. Odluka o zabrani gradnje individualnih stambenih i drugih objekata na lokaciji naselja Suljaković u MZ Liješnica Općina Maglaj Download

6. Rješenje o formiranju građevinske parcele za postojeći objekat u suvlasništvu Bilić (Husein) Seada i Bilić (Huseina) Senada i dodjeli zemljišta radi formiranja građevinske parcele za postojeći objekat Download

7.Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Maglaj Download

8. Informacija vezano za utvrđivanje lokaliteta za postavljanje privremenih objekata Download

9.Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vaskrsić Mirko Jugoslava iz Male Bukovice i dr. na bivšem kmetskom selištu «Blagojević» Download

10. Inicijativa za povrat Policijske uprave i Općinskog suda Download

11.Prijedlog Odluke za otkup zemljišta po prvenstvenom pravu kupnje po prijedlogu Hadžić Hasana Download

- vijećnićka pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI OV,
Marko Zelić