• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  20.09.2021

8. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 16.09.2021.godine, sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 23.09.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u Sali Općinskog vijeća, JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Verifikacija Zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj održane dana 13.07.2021.godine.

1. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ Poslovno radne zone Liješnica; Download

2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične Izmjene Regulacionog plana „Kosova“; Download

3. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi KO Kosova; Download

4. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi KO Maglaj; Download

5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta; Download

6. Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“; Download

7. Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične Izmjene Regulacionog plana „Novi Šeher“; Download

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj; Download

9. Odluka o davanju saglasnosti za konačno imenovanje direktora JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj; Download

10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava svojine u korist Gorčinović Radovana iz Misurića, Maglaj, kao graditelja garaže na građevinskom zemljištu kojim raspolaže Općina Maglaj; Download

11. Prijedlog Odluke za dodjelu studentskih stipendija za studente Općine Maglaj za studentsku 2020/2021 godinu; Download

12. Prijedlog Kriterija za dodjelu studentskih stipendija za studente Općine Maglaj za studenstsku 2020/2021 godinu; Download

13. Informacija o stanju i funkcionisanju MZ-a na području Općine Maglaj; Download

14. Informacija o stanju obrta, malog i srednjeg poduzetništva na općini Maglaj; Download

 

Vijećnička pitanja i inicijative.